Gevolgen nieuwe Energie Efficiëntie Richtlijn (EER) voor bedrijven 2015

De Energie Efficiëntie Richtlijn (EER) is in 2012 door de Europese Commissie ingevoerd. De EER legt verschillende maatregelen vast om energie-efficiëntie in de Europese Unie (EU) te bevorderen. De kerndoelstelling van de EU is om 20% meer energie-efficiëntie te behalen in 2020. Het laatste stuk van de Europese richtlijn is op 15 juli 2015 in Nederlandse wetgeving verankert. Met deze verankering zal er voor veel bedrijven het een en ander veranderen. Is uw bedrijf al klaar voor deze veranderingen?

Consequenties voor de industrie

Binnen de commerciële sector ontstaat een nieuwe verplichting om iedere vier jaar een energie audit uit te voeren. Daarnaast gelden ook andere regels om bij toekomstige, grote uitbreidingen een verplichte scan te doen voor WKO-toepassing. Tot slot is een aantal voorrechten voor ETS-bedrijven (Emissions Trading System) komen te vervallen.

Energie audit

Sinds 15 juli 2015 bestaat de wettelijke verplichting voor een energie-audit binnen de Nederlandse wet. Alle bedrijven met meer dan 250 medewerkers en een jaaromzet van minimaal EUR 50 miljoen of een jaarlijkse balanstotaal van meer dan EUR 43 miljoen moeten uiterlijk op 5 december 2015 hun eerste energie-audit uitgevoerd hebben. Een aantal bedrijven voldoet al aan deze eis door hun deelname aan MEE/MJA afspraken. Daarnaast is er vrijstelling voor bedrijven met een erkend energie- of milieubeheersysteem.

Verplichte kosten-batenanalyse WKO

Wanneer men voornemens is een nieuwe stookinstallatie met een totaal thermisch inputvermogen van meer dan 20 MW op te richten of een bestaande installatie met dit thermisch inputvermogen ingrijpend te renoveren, dan moet een kosten-batenanalyse worden uitgevoerd van de mogelijkheden om de installatie aan te sluiten op een warmtenet of koudenet.

Voorrechten ETS bedrijven vervallen

Deze richtlijn maakt geen uitzonderingen voor glastuinbouwbedrijven en bedrijven die onder het ETS-systeem vallen. Deze zullen ook gewoon een energie audit moeten ondergaan. De vrijstelling van de verplichting voor het nemen van energiebesparende maatregelen naar aanleiding van de audit, zoals vastgelegd in het activiteitenbesluit, blijft wel bestaan.

Richtlijn geldt voor bedrijven, niet voor inrichtingen

In het Europese richtlijn wordt geen gebruik gemaakt van het begrip ‘inrichting’. Hiermee wijkt deze richtlijn dus af van de Nederlandse milieuwetgeving. Mogelijk ontstaat hierdoor onduidelijkheid over of en voor welke delen van een bedrijf deze verplichting geldt.

Ter verduidelijking heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) hierover ook een stappenplan opgesteld.

Rol van Tauw

Tauw heeft de expertise in huis om u hierover te adviseren en om de energie-audits te kunnen uitvoeren. U kunt Tauw inschakelen om voor 5 december 2015 aan deze verplichting te kunnen voldoen.

Een alternatief voor deze energie-audit en de controle hierop is het 50001 energiemanagementsysteem en de ISO 14001 milieusysteem waarbij rekening wordt gehouden met specifieke eisen rondom energiegebruik en besparingen. Ook hier kan Tauw een bijdrage leveren.

Contactpersonen: Ramon van Bruggen en Micha van den Boogerd