Handhaving vraagt om assertieve houding bedrijven

Handhaving op het gebied van milieu en veiligheid heeft een impuls gekregen door gebeurtenissen zoals de vuurwerkramp in Enschede, de brand bij Chemiepack en calamiteiten bij Odfjell. Hierdoor kunnen bedrijven geconfronteerd worden met hoge dwangsommen. Het voetstoots opvolgen van een last onder dwangsom kan grote impact hebben op de bedrijfsvoering. Het is dan beter een oplossing te vinden die zowel voor het bedrijf als de overheid aanvaardbaar is.

Voorbeeld

Het komt veel voor dat er wat mis is met de opslag van gevaarlijke stoffen en/of bodembeschermende voorzieningen. Vooral in bestaande bedrijfssituaties is de kans groot dat afgeweken wordt van wat daarover in specifieke richtlijnen wordt vermeld. Dit kan variëren van onvoldoende buffercapaciteit van de opvangbak voor brandbare vloeistoffen tot het ontbreken van een adequaat lekdetectiesysteem onder bodembedreigende activiteiten. De maatregelen die dan moeten worden genomen, zijn in bestaande situaties vaak technisch en organisatorisch moeilijk uitvoerbaar en kostbaar.

Oplossing

Bovenstaande situatie kan worden verzacht door optimaal gebruik te maken van de ruimte in de wet. Zo sluit PGS 29 (richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks) het gebruik van andere systemen, methoden of instrumenten met gelijkwaardige of betere kwaliteit niet uit. Naast dit gelijkwaardigheidsprincipe maakt de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming het mogelijk om op grond van kostentechnische redenen te volstaan met een aanvaardbaar bodemrisico in plaats van een verwaarloosbaar risico. Door adequaat in te spelen op deze en andere mogelijkheden, kan dikwijls worden voldaan aan de wettelijke eisen terwijl dat vanuit technisch, organisatorisch en financieel opzicht veel aantrekkelijker is.

Wat doet Tauw?

Handhavingsbesluiten kunnen zeer belastend zijn voor bedrijven. De overheid gaat in beginsel uit van de letter van de wet. Vervolgens is het aan het bedrijf om met alternatieven te komen die voor hen minder belastend zijn. Om dit te kunnen doen, is een goede kennis vereist van zowel materiële als formele wetgeving, inclusief de daarbij behorende richtlijnen. Tauw kan u daarbij helpen. 

Meer over onze kennis op het gebied van Compliance.

Contactpersoon: Gerrit Kremers