Hergebruik fosfaat van levensbelang

Tauw heeft het Ketenakkoord Fosfaatkringloop ondertekend. Daarmee hebben wij ons ten doel gesteld een actieve bijdrage te leveren aan het terugwinnen en hergebruiken van fosfaat uit water en slib.

Fosfaat is een essentiële bouwstof van al het leven op aarde en van groot belang voor de voedselvoorziening in de wereld. Maar het raakt op en de kwaliteit van het gedolven fosfaaterts wordt steeds slechter. Het terugwinnen en hergebruiken van fosfaat is dus letterlijk van levensbelang.

Ketenakkoord Fosfaatkringloop

Tauw onderschrijft dat. Daarom hebben wij het Ketenakkoord Fosfaatkringloop ondertekend. De bedrijven, kennisinstellingen en overheden die het ketenakkoord hebben ondertekend, stellen zich ten doel om binnen twee jaar een duurzame markt voor gerecycled fosfaat te creëren.

Tauw kan met onderzoek een belangrijke bijdrage leveren aan het verzamelen en verspreiden van kennis. Daarnaast kunnen wij onderzoek verrichten naar de verbetering van technologische processen bij bijvoorbeeld waterzuiveringsinstallaties en slibverwerking.

Hergebruiken

Waterzuiveringen bieden veel mogelijkheden om reststoffen te hergebruiken. In samenwerking met onder andere SNB, STOWA en rwzi Deventer hebben we onderzoek verricht naar de haalbaarheid van fosfaathergebruik uit zuiveringsslib. Ook hebben we geassisteerd bij het testen van het NuReSys-proces (Nutrient Recovery System) op de rwzi Amsterdam-West. 

Nutriëntenplatform

Tauw is ook één van de deelnemers van het Nutriëntenplatform. Nutriënten zijn meststoffen zoals fosfaat, stikstof en kalium. Het Nutriëntenplatform is een netwerk dat zich richt op het creëren van randvoorwaarden voor een duurzamer nutriëntengebruik.

Meer informatie over fosfaathergebruik vind je op deze website.

Contact persoon: Tom van der Weegen