Herstel en kwaliteitsverbetering Veenmosrietlanden, Naardermeer

Tauw verzorgt voor Natuurmonumenten het contractmanagement voor het project ‘Herstel en kwaliteitsverbetering Veenmosroetlanden in het Naardermeer’. Dit project maakt deel uit van het laagveenherstelprogramma ‘Nieuw leven in het veen’ (New LIFE for Dutch Fens), gefinancierd vanuit het LIFE Nature programma van de Europese Commissie. Doel van het project is het bewerkstelligen van een hogere kwaliteit en uitbreiding van het veen.

Behoud het leven in het veen

Veenmosrietland vormt een belangrijk leefgebied voor diverse moerasvogels en andere fauna. In fasen wordt in het Naardermeer gewerkt aan het kappen van moerasbos, het verwijderen van bosopslag en het plaggen van terreinen. Dit leidt ertoe dat de kwaliteit van de huidige veenmosrietlanden verbetert en het bestaande veenmosrietland wordt uitgebreid. Door deze werkzaamheden kan er weer nieuw leven in het veen ontstaan.

Het Naardermeer behoort tot een van de grootste en meest waardevolle laagveengebieden van Europa, Echter, de kwaliteit en oppervlakte ervan zijn de laatste decennia sterk afgenomen, dat geldt ook voor het aantal karakteristieke plant- en diersoorten dat er leeft. Het is daarom noodzakelijk de oude veengebieden open en groen te houden. Als er niets gebeurt, groeit het landschap dicht en zullen soorten die onlosmakelijk met het veen verbonden zijn - zoals de krabbenscheer, trilvenen met zonnedauw, de groene knolorchis en de welriekende orchis - verdwijnen.

Contractmanagement

Natuurmonumenten heeft een meervoudig onderhandse uitvraag gedaan voor het verzorgen van het contractmanagement in de uitvoeringsfase. Het werk is door middel van een UAV-GC contract aanbesteed. Natuurmonumenten heeft Tauw gevraagd de contractbegeleiding te verzorgen vanwege onze expertise op het gebied van contractmanagement, risicomanagement en toetsingen. Voor ecologische toetsingen heeft Tauw een externe ecoloog in de arm genomen.

Het project zal medio maart 2016 zijn afgerond.

Bekijk hier het filmpje van Natuurmonumenten over dit project.

Contactpersoon: Arno Hoevink