Herziening ABM en Immissietoets

Met ingang van 1 juli is zowel de nieuwe Algemene Beoordelingsmethode voor stoffen en preparaten (ABM) als de nieuwe Immissietoets in werking gegaan. Doel van deze herziening is om die stoffen die zijn geclassificeerd als meest gevaarlijke stoffen voor mens en dier te weren uit de leefomgeving.

Algemene Beoordelingsmethode (ABM)

Bedrijven die werken met chemische stoffen en mengsels die direct of indirect via een rioolwaterzuiveringsinstallatie worden geloosd, moeten vanaf 1 juli 2016 de waterbezwaarlijkheid hiervan opnieuw beoordelen als ze een vergunning aanvragen.

In de ABM staat beschreven hoe de waterbezwaarlijkheid van stoffen en mengsels wordt bepaald. Vanaf 1 juli wordt deze gebaseerd op intrinsieke stofeigenschappen zoals toxiciteit, carcinogeniteit en mutageniteit. De ABM bevat vier categorieën om stoffen en mengsels, in te delen in:

  • Z (Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS): verzameling van meest gevaarlijke stoffen voor mens en milieu, bijvoorbeeld PAK’s, dioxinen, kwik en kwikverbindingen)
  • A (niet snel afbreekbare waterbezwaarlijke stoffen)
  • B (afbreekbare waterbezwaarlijke stoffen)
  • C (stoffen die van nature voorkomen in het lokale oppervlaktewater)


Bij elke categorie van waterbezwaarlijkheid hoort een overeenkomstige saneringsinspanning die de lozer moet leveren om de lozing van de stof te verminderen.

Deze nieuwe indeling is van belang voor zowel afnemers als leveranciers van chemische stoffen en preparaten. De leveranciers moeten hun afnemers melden in welke categorie hun producten vallen. Dit betekent dus dat ze opnieuw naar de waterbezwaarlijkheid van hun grondstoffen moeten kijken. De lozende bedrijven blijven echter verantwoordelijk voor de indeling in de juiste gevaarscategorie.

Immissietoets

De nieuwe Immissietoets is nodig om de toelaatbaarheid van (rest)lozingen vanuit de Kaderrichtlijn Water te beoordelen. Uitgangspunt is om de vervuiling bij de bron aan te pakken met de best beschikbare technieken. De Immissietoets wordt gebruikt voor de beoordeling van directe vergunningplichtige lozingen op oppervlaktewater. Zo ontstaat inzicht in het aandeel van een individuele lozing in de totale concentratie van een probleemstof in het oppervlaktewater. Nieuw element in de immissietoets is het principe van ‘geen achteruitgang’ om te voorkomen dat de toestand van de waterlichamen door lozingen achteruitgaan.

Nieuwe vergunning aanvragen?

Voor alle bedrijven die met chemische stoffen en preparaten werken, betekent dit dat een nieuwe vergunningsaanvraag mogelijk extra onderzoek naar de stoffen vergt. En mogelijk een extra inspanning om de stoffen te verwijderen en lozing te voorkomen.

Tauw kan de nieuwe ABM- en Immissietoets voor u uitvoeren en controleren of de door u gebruikte c.q. geproduceerde stoffen aanvullende maatregelen behoeven. Door middel van een proactieve houding kunt u onnodige investeringen voorkomen en blijft u in compliance.

Contactpersoon:Paul Wolbers