In- en uitpeilingen watergangen Huizen

Binnen de bebouwde kom in de gemeente Huizen wordt momenteel zo’n 15 kilometer watergang gebaggerd. Tauw en Medusa hebben hiervoor in opdracht van Waternet de inpeilingen uitgevoerd.

Verschillende systemen

Inpeilingen (dieptemeting van de bodem vooraf) worden voor aanvang van de werkzaamheden uitgevoerd en vormen samen met het op te leveren baggerprofiel de basis voor de vast te stellen baggerhoeveelheden. Door de verschillende groottes van de watergangen zijn verschillende systemen ingezet om de inpeilingen te verrichten. Op de grotere watergangen is gemeten met een echolood (werkt met geluidsgolven), op de kleinere watergangen is gewerkt met een peilstok.  De locaties zijn waar mogelijk ingemeten met RTK-GPS.

'Het veldwerk is goed verlopen', vertelt Pascal Zijlma, projectcoördinator bij Tauw. 'Wel waren er plaatsen waar de medewerkers van Medusa het water door het riet niet meer konden zien, al stonden ze er middenin.'

Gedifferentieerde aanpak

De gedifferentieerde aanpak heeft geleid tot een efficiënte en nauwkeurige inpeiling van 267 bodemprofielen, verdeeld over 15 kilometer watergang. Waternet zegt tevreden over de goed verlopen meetcampagne en de goede kwaliteit van de meetdata.

Tauw en Medusa zullen ook de uitpeilingen (dieptemeting van de bodem na baggerwerkzaamheden) verzorgen om de daadwerkelijk verwijderde baggerhoeveelheden vast te stellen.