Kabinet kondigt aan: 5 miljard extra voor stikstofbeleid

Om de stikstofproblematiek in natuurgebieden aan te pakken heeft het kabinet aangekondigd 5 miljard euro extra uit te trekken. Dit geld wordt – verspreid over een periode van 10 jaar – gebruikt om de natuur te herstellen en om de uitstoot van stikstof in Nederland verder te beperken (bronmaatregelen).

23 april 2020

Het is de bedoeling dat binnen 10 jaar de helft van de voor stikstof gevoelige N2000 gebieden weer gezond wordt, door stikstofneerslag terug te brengen tot onder de kritische depositiewaarden die gelden voor specifieke natuurtypen. Hiermee wordt ook uitvoering gegeven aan Europese afspraken ten aanzien van het in een gunstige staat van instandhouding brengen van belangrijke natuur in Europa en Nederland.

Toekenning gelden

Voor natuurherstel - feitelijk het op orde krijgen van condities in en om te natuurgebieden - is meer dan de helft van de toegezegde 5 miljard euro beschikbaar, namelijk 3 miljard (wat zich vertaalt in 300 miljoen euro jaar). De andere 2 miljard (200 miljoen euro per jaar) wordt geïnvesteerd in schonere landbouw & industrie, walstroom voor scheepvaart en het opkopen van agrarische bedrijven vlakbij N2000 gebieden.

Het hele achterliggende stelsel (zoals verdeelsleutels per provincie) en details van de uitwerking van de regeling worden nog uitgewerkt.

Visie op maatregelen

Tauw zet zich op alle fronten in voor duurzaamheid. De financiële injectie en het voornemen van het kabinet om stikstofdepositie (en de effecten daarvan op de natuur) terug te dringen vinden we dan ook een goede zaak.

Onze inschatting is dat met deze gelden bestaande gebiedsprocessen weer op gang kunnen komen en nieuwe kunnen worden opgestart. De financiële ruimte maakt dat veel van de noodzakelijke herstelmaatregelen in en om Natura 2000 gebieden uitgevoerd kunnen worden.

Daarnaast lijkt deze financiële injectie ruimte te gaan bieden voor industriële bedrijven. Zij kunnen hiermee op zoek naar innovaties die helpen om stikstofemissies (en de daaropvolgende -depositie op Natura 2000-gebieden) te verkleinen.

Aandachtspunt blijft nog wel het handelingsperspectief van initiatiefnemers van plannen en projecten vandaag de dag. Enkele maatregelen dienen snel effect te hebben, waarmee de huidige praktijk enige ruimte kan krijgen om besluitvorming weer echt op gang te krijgen.

Met deze set maatregelen zorgt het Rijk voor mogelijkheden voor duurzaam natuurherstel. Al met al een belangrijke stap het licht van de uitspraak van de Raad van State over het voormalige PAS: geen stikstofruimte weggeven zonder dat daadwerkelijk werk gemaakt wordt van natuurherstel.

Hulp bij stikstofvragen

Als organisatie is Tauw volop betrokken bij diverse gebiedsontwikkelingen, zowel vanuit onderzoeks- en ontwerpinzet, als integraal project- en procesmanagement. Daarnaast zitten we in een raamcontract met het ministerie van LNV ten aanzien van stikstofadviesdiensten. We staan klaar om overheden en het Rijk te ondersteunen bij hun stikstofgerelateerde vraagstukken.

Ook (industriële) bedrijven kunnen we ondersteunen, bijvoorbeeld door mee te denken over de ontwikkeling en implementatie van innovaties in de industrie, die helpen om stikstofemissies te verlagen. Soms is grootschalige innovatie niet nodig en kan de stikstofemissie verlaagd worden door aanpassingen te doen in bedrijfsvoeringen/industriële processen. Tauw heeft hoogspecialistische kennis in huis en is ervaren met dit type werk. We denken graag mee over passende oplossingen voor (industriële) bedrijven. 

Meer informatie over onze expertise vindt u op onze pagina Voormalig Programma Aanpak Stikstof.

Heeft u vragen over dit nieuwsbericht?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.