Kadeverbetering en aanleg vispaaiplaats Dijkpolder Maasland

In het kader van de programma’s 'Stevige Dijken' en ‘Schoon Water’ werkt het Hoogheemraadschap van Delfland aan de verbetering van diverse kadetrajecten en aan de aanleg van vispaaiplaatsen om de waterkwaliteit te verbeteren. Tauw heeft voor een deel van de kade van de Dijkpolder langs de Westgaag, één van de meest risicovolle regionale keringen, zowel het ontwerp van de kadeverbetering als het ontwerp van de naastgelegen vispaaiplaats opgesteld.

Kadeverbetering

In het Kadeverbeteringsprogramma 2010 - 2015 is een deel van de kade van de Dijkpolder langs de Westgaag opgenomen om te worden verbeterd vóór eind 2015. De boezemkades voldoen gedeeltelijk niet aan de stabiliteitseisen en moeten worden verbeterd.

Waterveiligheid is een kerntaak van Delfland en daarom wil Delfland tijdig de meest risicovolle boezemkeringen op orde hebben om zo ook in situaties van extreme weersomstandigheden droge voeten te kunnen houden. Delfland verbetert en onderhoudt de kade zodanig dat deze weer voor een periode van 10 jaar voldoet aan de vigerende normen.

Vispaaiplaats

De zorg voor de waterkwaliteit is een andere kerntaak van Delfland. Dat betekent dat Delfland streeft naar schoon en gezond water voor mens en dier en daarbij een bijdrage wil leveren aan een aantrekkelijke leefomgeving. Daarom legt Delfland in combinatie met andere programma’s natuurvriendelijke oevers, vispaaiplaatsen en voorzieningen voor vismigratie aan om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren tegen zo laag mogelijke kosten.

Aangrenzend aan de kadeverbetering is een vispaaiplaats aangelegd. De aanleg van de vispaaiplaats draagt bij aan een duurzame leefomgeving door een vergroting van de biodiversiteit. Daarnaast is in het ontwerp nadrukkelijk rekening gehouden met het zo min mogelijk verstoren van de oorspronkelijke veenbodem, waardoor het vlietland zich weer kan ontwikkelen als bloemrijk hooiland. Het slotenpatroon van de vispaaiplaats is afgestemd op het oorspronkelijke slotenpatroon in dit vlietland.

'Door onze ontwerpsessies met de betrokken partijen, waaronder Natuurmonumenten, zijn we tot een gedegen ontwerp gekomen waarbij we zoveel mogelijk rekening hebben gehouden met het oerveen’, aldus Barbara Berkhout, projectcoördinator bij Tauw.

Rol van Tauw

Tauw heeft zowel het ontwerp van de kadeverbetering als het ontwerp van de vispaaiplaats opgesteld. Daarvoor hebben we diverse onderzoeken uitgevoerd en/of begeleid, waaronder (water)bodemonderzoek, explosievenonderzoek en geotechnisch, ecologisch, cultuurtechnisch en archeologisch onderzoek. Daarnaast was Tauw ondermeer verantwoordelijk voor het maken van een artist impression, het bijwonen van de bewonersavond, het aanvragen van de vergunningen en het opstellen van de kostenraming.

Voor de uitvoering van het project heeft Delfland een bouwteamovereenkomst gesloten met aannemer Verboon Maasland BV. Tauw heeft deze overeenkomst opgesteld , inclusief de vastlegging van de technische randvoorwaarden.

De uitvoering van de werkzaamheden is nagenoeg gereed. In het voorjaar van 2015 zullen nog enkele resterende werkzaamheden worden uitgevoerd.

Contactpersoon: Barbara Berkhout