Kennisuitwisseling natuurherstelmaatregelen Programma Aanpak Stikstof (PAS)

 

Op 8 november organiseerde Bij12 (PAS-bureau) de themabijeenkomst Uitwerken Herstelmaatregelen voor provinciale medewerkers en uitvoerders die betrokken zijn bij uitvoeringsprojecten in het kader van het PAS. Omdat deze projecten in heel Nederland spelen, organiseert BIJ12 regelmatig themabijeenkomsten om van elkaar te leren. Tauw was, vanwege de ruime ervaring met PAS-projecten, ook bij de bijeenkomst aanwezig om kennis en ervaring te delen.

 

Herstelmaatregelen

In heel Nederland - van de Wadden tot Limburgs Heuvelland en van laag Holland tot op de Twentse zandgronden -wordt hard gewerkt aan het uitwerken van maatregelen om de natuur in de verschillende Natura 2000-gebieden in stand te houden en te herstellen. Het gaat doorgaans om kwetsbare en zeldzame natuurwaarden die afhankelijk zijn van specifieke watercondities. Sommige provincies zijn al heel ver met het uitwerken van deze maatregelen, anderen moeten nog starten. Het zijn complexe en daarmee uitdagende projecten, die naast veel inhoudelijke kennis ook veel proceskennis en kennis op het gebied van omgevingsmanagement en -communicatie vragen.

Best pratices

Tijdens de themabijeenkomst werd ingegaan op best practices aan de hand van een aantal lopende projecten. Wat leren we hieruit en hoe kunnen we deze opgedane kennis en ervaringen toepassen in onze eigen projecten? Aan bod kwamen projecten met verschillende typen opgaven en in verschillende fasen van uitvoering. Zo werd er ingezoomd op een herstelmaatregel-project dat grensoverschrijdend is, een project dat veel weerstand oproept bij belanghebbenden en een project waarvan de effecten tot buiten het gebied reiken.

Niels Bronsgeest, PAS-adviseur bij Tauw: “Het was heel leuk om te vertellen waar wij als Tauw binnen PAS-projecten mee bezig (best practices). Maar het was vooral ook inspirerend en buitengewoon nuttig om feedback te krijgen op de projectaanpak. Hiermee kunnen we onze projecten steeds beter maken.”

Tauw en PAS

Tauw heeft een grote bijdrage geleverd aan de vorming van het PAS (waaronder het opstellen van het planMER voor het PAS en als medeontwikkelaar van het rekenprogramma Aerius), de programma-implementatie (bij verschillende provincies, BIJ12, RVO en IPO) en de uitvoering van het PAS.

Momenteel verzorgt Tauw in opdracht van Staatsbosbeheer twee planuitwerkingsprojecten in de provincie Overijssel: de Natura 2000-gebieden Sallandse Heuvelrug en Dinkelland (voor de deelgebieden Stroothuizen, Beuninger Achterveld en Punthuizen). In deze natuurherstelprojecten werken we toe naar inrichtingsplannen waarin de natuurherstelmaatregelen zijn beschreven en verbeeld. Daarnaast verzorgen we alle (eco-hydrologische) onderzoeken, de provinciale inpassingsplannen die voor de planologische verankering moeten zorgen, en de aanvragen voor de benodigde vergunningen.

Benieuwd wat Tauw voor u kan betekenen op gebied van het PAS en de herstelmaatregelen? Meer informatie over onze expertise op het gebied van PAS.

Contactpersoon: Niels Bronsgeest