Laatste baggerwerkzaamheden Bollenstreek-Zuid in uitvoering

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de baggerwerkzaamheden in de Bollenstreek-Zuid. Tauw heeft in 2007 van het hoogheemraadschap van Rijnland opdracht gekregen voor de voorbereiding en begeleiding van de baggerwerkzaamheden van de ruim 1.000 watergangen in dit gebied.

De baggerwerkzaamheden in de Bollenstreek-Zuid omvatten een groot deel van de boezem- en polderwatergangen in de gemeenten Leiden, Katwijk, Noordwijk, Lisse, Sassenheim en Oegstgeest. Door te baggeren zorgt het hoogheemraadschap voor een goede doorstroming. Dat voorkomt wateroverlast. Maar ook de waterkwaliteit en het waterleven profiteren van het baggeren. Vooral ondiepe vaarten en sloten knappen er vaak flink van op. Hier ontstaat meer ruimte voor de ontwikkeling van een gevarieerd ecosysteem.

Onderzoek, bestek en aanbesteden

Tauw is in de voorbereiding gestart met een intensieve periode van veel onderzoeken voor het gehele onderzoeksgebied, waaronder kwalitatief en kwantitatief waterbodemonderzoek, inventarisatie van oevers en overige objecten in en nabij de watergangen, onderzoek naar asbest, ecologie, archeologie,  explosieven, inclusief het aanvragen van de benodigde vergunningen.

Vervolgens is het gebied in zes werken ingedeeld en zijn deze werken in een contract gezet en aanbesteed. In 2011 is het eerste baggerwerk in uitvoering gegaan. Sindsdien hebben we vier baggerwerken met succes afgerond, waarbij meer dan 200.000 m3 specie is gebaggerd. De baggerwerken 5 en 6 vormen het slotstuk.

Slotstuk baggerwerken

Binnen de baggerwerken 5 worden alle ‘rest’ watergangen gebundeld en worden de van explosieven verdachte trajecten gedetecteerd, benaderd en gebaggerd. In totaal wordt circa 15 kilometer aan watergangen gebaggerd waarbij circa 20.000 m3 bagger vrijkomt.

Binnen de baggerwerken 6 zijn momenteel drie trajecten van breed water (> 30 m) in uitvoering ten zuidwesten van de Kagerplassen: twee trajecten in de Warmonderleede (ter hoogte van de spoorbrug) en een traject in de Groote Sloot. In totaal wordt circa 1,5 km watergang gebaggerd waarbij circa 25.000 m3 bagger vrijkomt. Circa een derde van de vrijkomende baggerspecie is sterk verontreinigd en wordt per schip afgevoerd naar baggerdepot Ingensche Waarden. Tauw verzorgt de begeleiding hiervan conform het BRL SIKB 6000 protocol 6003.

Naar verwachting zijn de laatste baggerwerkzaamheden deze zomer afgerond.

Contactpersoon: Jeroen de Jong