Leren van wateroverlast

Tauw en ORG-ID analyseren 57 evaluaties van wateroverlastsituaties

25 juli 2019

25 juli 2019 - STOWA heeft onlangs door waterschappen uitgevoerde evaluaties van wateroverlastgebeurtenissen laten analyseren door Tauw en ORG-ID. Belangrijkste conclusie: waterschappen zijn organisatorisch prima in staat adequaat op te treden. Maar: blijft dat ook zo?

Evaluaties van wateroverlastsituaties 

Ook afgelopen zaterdag (20 juli) was het weer raak: wateroverlast in het oosten van het land. Waterschappen staan aan de lat om adequaat met wateroverlastsituaties om te gaan. Gelukkig gaat het meestal goed en is de wateroverlast beperkt en snel opgelost. Grote vraag: welke algemene lessen kunnen we trekken uit deze gebeurtenissen, lessen die waterschappen helpen nog beter met wateroverlastsituaties om te gaan?

Om die vraag te beantwoorden gaf STOWA Tauw en ORG-ID opdracht 57 evaluaties van wateroverlastsituaties over de afgelopen 10 jaar te analyseren. De belangrijkste conclusie is dat waterschappen goed zijn georganiseerd om tijdens wateroverlastsituaties adequaat op te treden. Toch zijn volgens de opstellers er ook verbeteringen mogelijk, zowel qua organisatie, communicatie als op het gebied van watersysteemkennis.


Bereidheid tot actie

Waterschappers hebben volgens het rapport een grote bereidheid om tijdens wateroverlast alles te doen wat in hun vermogen ligt om problemen te beperken. Die bereidheid tot actie komt echter onder druk te staan naarmate crisissituaties vaker voorkomen en langer duren. Dat is niet ondenkbaar gezien de klimaatverandering. Een belangrijke reden daarvoor is dat vaak een (te) beperkt aantal mensen van de organisatie betrokken is bij het beheersen van wateroverlastsituaties. Hier ligt een organisatorische uitdaging, aldus de opstellers van het rapport. Communicatie wordt ook gezien als een belangrijk aandachtspunt, zoals het vooraf maken van duidelijke(re) afspraken met andere overheden en private partijen over, taak, rol en verantwoordelijkheden bij een wateroverlastcalamiteit. Dit kan bijdragen aan tijdige en adequate actie.

Verbeterpunten

Tot slot: waterschappen komen volgens het rapport soms onnodig, te vroeg, of te laat in actie door te weinig accurate weersvoorspellingen. Het goede nieuws is dat er bij het KNMI een project loopt dat regionale verwachtingen moet verbeteren. Hier is ook STOWA bij betrokken. Verder bevelen de opstellers van het rapport aan om via hydrologische modellering nog beter inzicht te krijgen in de werking van watersystemen onder extreme situaties en in de effectiviteit van mogelijke maatregelen.

STOWA rapport

Het rapport ‘Leren van Wateroverlast’ (STOWA 2019-08) kunt u downloaden via de website van STOWA. In STOWA ter Info 73 reageert voorzitter van de STOWA commissie Wateroverlast Roel Bronda op de bevindingen van het rapport.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.