N470 Zoetermeer-Delft wordt proeftuin voor energietransitie

De provincie Zuid-Holland grijpt het groot onderhoud van de N470 tussen Zoetermeer en Delft aan om te experimenteren met innovatieve oplossingen rond energiebesparing en –opwekking. Tauw heeft de opdracht gekregen om voor dit project ‘De N470 geeft energie’ een geïntegreerd contract op te stellen en de aanbesteding te begeleiden. Met een opdrachtsom van € 900.000 een groot en uitdagend project.

De provincie wil zich meer gaan onderscheiden op een duurzame en innovatieve economie. Zo wil ze graag een proeftuin zijn waar oplossingen worden bedacht en ontwikkeld voor maatschappelijke opgaven op terreinen als klimaatverandering, energieschaarste, vergrijzing, voedselproductie en verstedelijking. De N211 en N470 zijn zulke proeftuinen waarop we volop aan de slag gaan met energietransitie.

De N470 is een 17 km lange provinciale weg tussen Delft en Zoetermeer. Ons plan van aanpak werd op alle onderdelen als uitstekend beoordeeld, waardoor de provincie de opdracht met een omzet van € 900.000 aan ons verleende. Het project biedt een uitgelezen kans om invulling te geven aan onze bedrijfsambitie om met innovatie bij te dragen aan het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit. We gaan voor de provincie een geïntegreerd contract opstellen en aanbesteden via een concurrentiegerichte dialoog. Op die manier dagen we marktpartijen uit en stimuleren we innovaties.

Bijdragen aan innovatie

Als ingenieursbureau zijn wij vrijwel altijd afhankelijk van opdrachtgevers die innovatie aandurven, opdrachtgevers die een rol als launching customer willen vervullen. Provincie Zuid-Holland wil met de N470 een volgende stap zetten in de energietransitie en duurzaam GWW. Bovendien wil de provincie dat samen met partners doen. Deze opdracht past daarom naadloos op het vaak benoemde en gewenste partnerschap tussen opdrachtgever en ingenieursbureau.

Voor de uitwerking van innovatie-ideeën wordt samengewerkt met zowel de provincie en kennisinstituten als betrokken bedrijven. De Bouwcampus is in beeld als locatie voor bijeenkomsten. Kortom, de condities voor een interessant project zijn ingevuld met Tauw als spin in het web. De N470 geeft (ons) energie!

Contactpersoon: Hans van Kooten