Natura 2000-beheerplan Vlakte van de Raan

Tauw heeft samen met het projectteam van opdrachtgever Rijkswaterstaat, het ministerie van EL&I en de consortiumpartners Heinis, IMARES en Twynstra Gudde een vliegende start gemaakt met de organisatie van het beheerplan Natura 2000 voor het kustzeegebied Vlakte van de Raan. Tauw is penvoerder voor het opstellen van de inhoudelijke producten van het beheerplan.

Op de startdag in Westkapelle (31 augustus) hebben alle projectteamleden met elkaar en met het project kennis gemaakt, zijn verwachtingen uitgewisseld en is gestart met de vormgeving van de inhoud en het proces van het project. 'Het was prettig om elkaar gelijk bij de start zowel formeel als informeel te leren kennen', vertelt Inkie Goijer. 'We weten nu veel beter waar we aan toe zijn en wie we waarvoor kunnen benaderen. Het is nu al duidelijk waar de grootste hobbels en cruciale punten in het project zitten. We voelen allemaal de urgentie een inhoudelijk goed beheerplan neer te leggen en een zorgvuldig proces met de stakeholders te voeren. Maar vooral: iedereen heeft zin om met dit beheersplan aan de slag te gaan en er samen iets moois van te maken.'

Vlakte van de Raan

Vlakte van de Raan is een kustzeegebied, gelegen voor de monding van de Westerschelde, tussen de Voordelta en de Belgische grens. Het gebied vormt het Nederlandse deel van een complex van zandbanken dat doorloopt voor de Belgische kust van Knokke-Heist. De Vlakte is een habitatrichtlijngebied dat bestaat uit 'permanent met zeewater van geringe diepte overstroomde zandbanken, subtype Noordzee-kustzone'. De habitatrichtlijnsoorten die voorkomen zijn bruinvis, gewone zeehond en grijze zeehond, en de vissoorten fint, rivierprik en zeeprik. Eb en vloed en de uitstroom van rivierwater veroorzaken hier een variatie in zoutgehalte, stromingsbeweging, temperatuur en helderheid van het water. Tot de randvoorwaarden voor het behoud van deze habitat behoort een (relatief) goede waterkwaliteit, helder water en weinig bodemverstoring.

Projectteam

Tauw heeft voor het project, dat tot maart 2013 loopt, de samenwerking gezocht met IMARES en met deskundige Floor Heinis voor inhoudelijke kennis van mariene ecosystemen. Twynstra Gudde voert het procesmanagement. 

Natura 2000-beheerplannen

In een Natura 2000-beheerplan staat welke natuurwaarden in het gebied behouden of hersteld moeten worden, de zogenaamde 'instandhoudingsdoelen' van het gebied en welke maatregelen daarvoor nodig zijn. Het beheerplan geeft ook aan welke activiteiten mogelijk zijn in het gebied, zonder dat dit een nadelig effect heeft op de natuur.
Een beheerplan wordt altijd samen met de verschillende belanghebbenden opgesteld, zoals eigenaren, beheerders, gemeenten, waterschappen, boeren en (recreatie)ondernemers.

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de totstandkoming van het Natura 2000-beheerplan voor de Vlakte van de Raan. Bij het opstellen van het beheerplan wordt de handreiking Beheerplannen Natura 2000 gevolgd. Daarbij wordt, conform de aanbevelingen uit het programma van eisen voor Natura 2000-beheerplannen van het ministerie vanEL&I het beheerplan opgesteld in nauwe samenwerking met stakeholders.

Contact persoon: Inkie Goijer