Natuurvergunningentraject voor pilotprojecten Programma Stroomlijn

Tauw heeft in opdracht van Dienst Landelijk Gebied het vergunningentraject voor de Natuurbeschermingswet 1998 en Flora- en faunawet verzorgd voor negen pilotgebieden van het Programma Stroomlijn.

Begroeiing in de uiterwaarden van de grote rivieren (Maas, Waal en IJssel) kan een dusdanige opstuwende werking hebben dat waterveiligheid in het gedrang komt. Naast de projecten in het kader van Ruimte voor de Rivier heeft Rijkswaterstaat ingezet op het Programma Stroomlijn. Stroomlijn heeft als doel vegetatie te verwijderen uit de stroombanen van de rivieren. Natuurlijk kunnen niet zomaar alle planten en bomen verwijderd worden uit het rivierengebied. De Nederlandse riviernatuur is uniek en van grote waarde voor bijvoorbeeld biodiversiteit. Daarnaast zijn deze natuurwaarden vaak beschermd door de Flora- en faunawet of de Natuurbeschermingswet 1998.

Het Programma Stroomlijn behelst alle uiterwaarden. Om inzicht te krijgen in de procedures en mogelijke knelpunten heeft Rijkswaterstaat een aantal uiterwaarden (9 uiterwaarden verspreid over de Maas, Waal en IJssel) als pilot aangewezen en Dienst Landelijk Gebied (DLG) gevraagd de verdere uitwerking te verzorgen.

Vergunningentraject

DLG heeft Tauw gevraagd het vergunningentraject voor de Natuurbeschermingswet 1998 en Flora- en faunawet te verzorgen. Alle werkzaamheden moesten binnen enkele maanden afgerond zijn. Naar tevredenheid van DLG en Rijkswaterstaat heeft Tauw binnen zes maanden tijd een soortgericht onderzoek naar vogels, vleermuizen, amfibieën, vissen en bevers uitgevoerd, de toetsingen Flora- en faunawet en Natuurbeschermingswet afgerond, mitigatieplannen opgesteld en de vergunningen en ontheffingen ingediend en verkregen.