Niet melden van alle ongewone incidenten bespaart bedrijven geld en tijd

Vanuit de omgevingsvergunning milieu zijn bedrijven vaak verplicht om alle ongewone voorvallen, waardoor nadelige gevolgen voor het milieu zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, te melden bij het bevoegd gezag. Deze voorschriften komen voort uit hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer.

Administratieve rompslomp

Veelal betekent dit dat bedrijven elke spill en emissie, hoe klein ook, moet melden. Voor bedrijven en vaak ook voor de overheid is dit geen wenselijke situatie. Het melden van elk incident brengt voor beide partijen een hoop administratie en rompslomp met zich mee. Daarom is in de Wet milieubeheer (artikel 17.2 lid 4) de mogelijkheid opgenomen om voor categorieën van ongewone voorvallen - waarvan de nadelige gevolgen voor het milieu niet significant zijn - voorschriften in de omgevingsvergunning op te nemen, zodat deze niet gemeld hoeven te worden.

Maatwerk

Om hiervoor in aanmerking te komen moet een bedrijf een verzoek om maatwerk indienen bij het bevoegd gezag door middel van een aanvraag voor een omgevingsvergunning milieu. In dit verzoek moeten de volgende elementen aan de orde komen:

  • Een beschrijving van hoe het managementsysteem omgaat met ongewone voorvallen
  • Een schema met potentiële afwijkingen van de normale bedrijfsvoering en een toelichting op de drempelwaarden of omstandigheden die leiden tot het vaststellen van een niet-significant voorval
  • Een beschrijving van het registratiesysteem van ongewone voorvallen en de tijdspanne waarbinnen een ongewoon voorval wordt geregistreerd.

Rol van Tauw

Tauw kan bedrijven adviseren over de procedure en het schema en ondersteuning bieden bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning.

Contactpersonen: Viola van Staal-duinen en Pieter Luiten