Nieuwe versnellingsaanpak sanering asbestdaken naar Tweede Kamer

Op 14 oktober 2019 heeft staatssecretaris Stientje van Veldhoven de Tweede Kamer geïnformeerd over de nieuwe versnellingsaanpak voor de sanering van asbestdaken. De aanpak wordt breed gedragen en bestaat uit maatregelen gericht op het stimuleren en faciliteren van vrijwillige sanering van asbestdaken. Ook de asbestexperts van Tauw staan volledig achter deze versnelling.

22 oktober 2019 - Voor de gezondheid van de mens, het milieu en voor de kwaliteit van de leefomgeving blijft een asbestdakenvrij Nederland van groot belang, ook na het verwerpen van het asbestdakenverbod op 4 juni 2019 door de Eerste Kamer. 

Nieuwe aanpak breed gedragen

De nieuwe versnellingsaanpak - die tijdens het bestuurlijk overleg van 26 september 2019 breed gedragen werd door Rijk (staatssecretaris en Ministerie IenW), gemeenten, provincies en bouw- en asbestverwijderingsbranche - richt zich op het stimuleren en faciliteren van vrijwillige sanering van asbestdaken. Deze aanpak gaat onder meer uit van een nieuw fonds met leningen voor mensen die van hun asbestdak af willen. Hiermee is er ook zonder een wettelijk asbestdakenverbod een stimulatie tot sanering en daarmee een versnellingsaanpak!

Samenwerkingsovereenkomst

De deelnemers aan het bestuurlijk overleg hebben 26 september jongstleden afgesproken om rond het einde van dit jaar een samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen, waarin maatregelen en acties staan beschreven om een vrijwillige sanering te stimuleren.

Leningen vanuit fonds

Eén van de maatregelen uit deze samenwerkingsovereenkomst is het oprichten van een fonds dat leningen voor het verwijderen van asbestdaken verstrekt. Het Rijk, provincies, gemeenten, banken en eventuele overige partijen vullen het fonds, dat in 2020 operationeel moet zijn. Dit financiële instrument maakt het, vooral voor dakeigenaren die via de reguliere weg geen lening kunnen krijgen, mogelijk om tot en met 2028 een lening af te sluiten.

Uitwerking aanpak

De komende tijd wordt de nieuwe versnellingsaanpak verder uitgewerkt in de samenwerkingsovereenkomst. Ook krijgen partijen de kans om aan te haken, want samen is de uitvoering efficiënter en effectiever en is er meer draagvlak voor de versnellingsaanpak. Op 5 november 2019 organiseert het Programmabureau Versnellingsaanpak Asbestdaken sanering een brede stakeholderbijeenkomst. In 2020 volgt dan de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst. In dit traject ligt er een rol voor het Programmabureau; Tauw voert deze opdracht voor het Programmabureau uit.

Meer informatie over dit onderwerp:
www.asbestversnelling.nl.
- Brief staatssecretaris IenW over aanpak asbestdaken aan de Tweede Kamer (14-10-2019)
- Impressie bestuurlijk overleg asbestdaken sanering (26-9-2019)

Meer informatie over onze expertise op het gebied van asbest >>

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.