Nieuwe waterbodemimmissietoets (WIT) verplicht vanaf november 2014

In november rolt Rijkswaterstaat de nieuwe tool voor de waterbodemimmissietoets (WIT) uit. Hierna is het verplicht om de WIT toe te passen bij projecten in oppervlaktewater waarbij de bodem wordt vergraven.

Waterbodems vormen een integraal onderdeel van het watersysteem. Vanuit de Waterwet zijn er geen aparte doelstellingen voor waterbodemkwaliteit, terwijl de waterbodem wel invloed heeft op de waterkwaliteit en de ecologie van het watersysteem.

Toetsing

Projectplanplichtige of vergunningplichtige ingrepen in oppervlaktewater, waarbij een nieuw contact ontstaat tussen een waterbodem en het oppervlaktewater moeten getoetst te worden op het effect van deze ‘nieuwe’ waterbodem op de waterkwaliteit. De principes en basisuitgangspunten voor deze toetsing zijn opgenomen in het Handboek Immissietoets, onderdeel waterbodemimmissietoets.

Rijkswaterstaat heeft bij de waterbodemimmissietoets een tool ontwikkeld om uniform de consequenties van ingrepen in de waterbodem door te vertalen naar mogelijke effecten op oppervlaktewaterkwaliteit. In de WIT worden de mogelijke effecten van emissies van stoffen uit de waterbodem op de waterkwaliteit getoetst aan het principe van ‘geen achteruitgang’ van de KRW.

Rol van Tauw

Wilt u meer weten over wanneer u de waterbodemimmissietoets moet uitvoeren of hoe u invulling moet geven aan deze toets? Tauw heeft een zeer uitgebreide expertise op het gebied van interactie tussen waterbodem en oppervlaktewater.

Contactpersoon: Jochem Bloemendaal