Omvangrijk RWS contract 'Adviesdiensten lucht, natuur en geluid'

De combinatie Tauw, Antea Group en advies- en ingenieursbureau Grontmij heeft een omvangrijk contract verworven om de kennisorganisatie Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) van Rijkswaterstaat (RWS) de komende jaren te adviseren op het gebied van lucht, natuur en geluid.

Het betreft een contract van minimaal € 1 mln. voor twee percelen; 1) lucht en natuur en 2) geluid en geluidloket, voor tenminste twee jaar. Er is daarna de optie tot twee keer een verlenging van een jaar.

Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL)

WVL ontwikkelt voor RWS de visie op het hoofdwegennet, hoofdvaarwegennet en het hoofdwatersysteem en op onze leefomgeving. WVL verricht als kennisorganisatie werkzaamheden in opdracht van klanten binnen en buiten RWS, van beleidsondersteuning tot uitvoering. De opdrachten vinden plaats in een zeer dynamisch maatschappelijk krachtenveld ten aanzien van de haalbaarheid van plannen voor (vaar)wegen, de bijbehorende ministeriële verantwoordelijkheden, juridische en wettelijke borging en de belangen van lagere overheden en burgers.

De uitvraag

WVL heeft een uitvraag gedaan voor het leveren van capaciteit, kennis en competenties om bij te dragen aan het verwezenlijken van de doelen. Voor WVL is het van belang dat de expertrol goed samengaat met begrip voor de context en omgeving van de werkzaamheden.

De combinatie

Tauw, Antea Group en advies- en ingenieursbureau Grontmij hebben gezamenlijk een gedegen track record in dienstverlening op het gebied van lucht, natuur en geluid. Enkele voorbeelden zijn de ontwikkeling en uitvoering van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), SWUNG (geluid) en ondersteuning bij diverse planstudies voor (weg)infrastructuur. Gezien de omvang van het contract en de eisen die RWS stelt aan kwaliteit, flexibiliteit en ervaring is besloten om de krachten te bundelen.

Contactpersoon: Berend Hoekstra