Ondersteuning gemeente Delfzijl bij ontwikkeling vervuild vastgoed

De gemeente Delfzijl wil het stadshart versterken. Eén van die ontwikkelingen betreft de nieuwbouw van woningen aan het terrein van een voormalige chemische wasserij, dat nu dienst doet als parkeerplaats. Omdat de bodem hier in het verleden is verontreinigd, onderzoeken we in hoeverre het terrein geschikt is voor woningbouw en wat er aan bodemsanering nodig is om dit mogelijk te maken.

Om de gemeente bij dit vraagstuk te adviseren, hebben Tauw en Stepforward de handen ineen geslagen: Stepforward biedt expertise op het gebied van locatie-ontwikkeling, Tauw op het vlak van bodemsanering.

Achtergrond

Uit onderzoeken in de jaren ’90 is gebleken dat de bodem en het grondwater tot 11 meter diep is verontreinigd met gechloreerde koolwaterstoffen (VOCL). Aanvankelijk is in de jaren ’90 een deel van de verontreinigde grond verwijderd door het tot 3 meter diepte te ontgraven en door verontreinigd grondwater te onttrekken. Voor de sanering van het overige deel van de verontreiniging heeft de gemeente Delfzijl een aanvullend plan van aanpak laten opstellen.

Saneringsaanpak

In de saneringsaanpak staan twee zaken centraal: om een stabiele eindsituatie te creëren moeten de gehalten in het grondwater omlaag en mag er geen verontreiniging uitdampen naar de toekomstige woningen.

De bodemsanering is nieuw leven ingeblazen door de natuurlijke afbraak van de grondwaterverontreiniging te stimuleren. Dit gebeurt door de injectie van stoffen die ervoor zorgen dat bacteriën de verontreiniging beter en sneller kunnen afbreken, waardoor de gehalten VOCL in het grondwater dalen. Om te bepalen of de daling zich voortzet, is het grondwater in het najaar van 2017 gemonitord (en mogelijk ook nog een keer in het voorjaar van 2018). Tegelijkertijd voeren we bodemluchtonderzoek uit om vast te stellen of en in welke mate nog uitdamping van VOCL plaatsvindt.

Bij een positief resultaat en instemming van de gemeente en de provincie als bevoegd gezag Wet bodembescherming, kan de locatie geschikt worden gemaakt voor de geplande woningbouw. 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.