Ontwerptracébesluit N35 Nijverdal-Wierden getekend

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 22 november haar eerste ontwerptracébesluit (OTB) ondertekend: de N35 Nijverdal-Wierden. De handtekening markeert een belangrijke stap in de procedure om te komen tot opwaardering van de weg. Tauw is nauw betrokken bij de planvorming en de voorbereiding van de realisatie.

De toenemende drukte op de N35 tussen Nijverdal en Wierden veroorzaakt verkeersopstoppingen en onveilige situaties. Rijkswaterstaat wil daarom de weg verbreden tot een autoweg met 2x2 rijstroken waar een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur geldt.

Inpassing in de omgeving

In het ontwerptracébesluit staat hoe de vernieuwde N35 eruit ziet en laat de inpassing in de omgeving zien. Met de ondertekening van het OTB is de ambitie van de regio om de hele N35 tussen Zwolle en Almelo op te waarderen naar een 2x2 stroomweg, weer een stap dichterbij gekomen. Voor het project wordt in totaal 105 miljoen euro uitgetrokken.

Rol van Tauw

Antea Group, die Rijkswaterstaat als hoofdopdrachtnemer helpt bij het project, heeft Tauw ingeschakeld voor een deel van de planstudie, de conditionering en de voorbereiding van de realisatie. Ook stelt Tauw samen met - en in opdracht van - Antea het aanbestedingsdossier voor de uitvoering en realisatie van het project op. De aanbesteding zal plaatsvinden op basis van een geïntegreerd contract.

Tauw is gevraagd voor de uitvoering van onder andere diverse effectenstudies in het kader van het ontwerptracébesluit en het milieueffectrapport (OTB/MER), het landschaps- en inrichtingsplan en diverse conditioneringsonderzoeken.

Onderzoeken die we reeds uitgevoerd hebben, zijn:

  • Effectenstudie natuurplan
  • Onderzoek naar conventionele explosieven
  • Opstellen waterhuishoudingsplan
  • Opstellen landschapsplan, richtinggevend inrichtingsplan en esthetisch programma van eisen (deze laatste is nog niet in uitvoering)
  • Luchtkwaliteitsonderzoek
  • Externe veiligheid

Onderzoeken die we momenteel (of de komende tijd) uitvoeren, zijn:

  • Vergunningenmanagement
  • Geotechniek en kabels & leidingen
  • Bodem- en verhardingenonderzoek

Het OTB en MER liggen van 1 december 2017 tot en met 11 januari 2018 ter inzage.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.