Ontwikkeling Reevediep: nieuwe fase met de realisatie van het rietmoeras

Tauw is sinds 2010 samen met Royal Haskoning en Witteveen+Bos actief voor IJsseldelta Zuid (Bypass Kampen), onderdeel van het Ruimte voor de Rivier-programma. Dit grote, complexe project, waarvoor zich al zo'n 40 Tauwers hebben ingezet, is inmiddels omgedoopt tot Reevediep.

Het project Reevediep is na drie jaar voorbereiding door Tauw een nieuwe fase ingegaan: de aanleg van een groot rietmoeras. Dit rietmoeras vormt straks het leefgebied voor twee kwetsbare vogelsoorten. Hun huidige leefgebied wordt namelijk verkleind door de aanleg van een hoogwatergeul tussen de IJssel en het Drontermeer.

Afvoer via hoogwatergeul

Binnen dit project wordt vlakbij Kampen een hoogwatergeul aangelegd tussen de IJssel en het Drontermeer: het Reevediep (vandaar de nieuwe naam van het project). Deze maatregel is gericht op de waterveiligheid, doordat bij hoog water in de IJssel afvoer via deze hoogwatergeul kan plaatsvinden. Het totale project richt zich onder meer op hoogwaterveiligheid, recreatie, woningbouw, landbouw en infrastructuur. Daarnaast zijn natuur en landschap cruciale pijlers.

Nieuw leefgebied

Een belangrijk onderdeel binnen het project is de aanleg van een 42 hectaren (ha) groot rietmoeras aan de oostzijde van het Drontermeer. Dit rietmoeras gaat een nieuw leefgebied vormen voor twee kwetsbare doelsoorten van het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren, de grote karekiet en de roerdomp.
Waarom is dit nieuwe rietmoeras nodig? Bij de ontwikkeling van het Reevediep, en specifiek de aansluiting van deze hoogwatergeul op het Drontermeer, verdwijnt langs het Drontermeer ongeveer vier ha rietoever. Dat zorgt voor een verkleining van het leefgebied van de twee vogelsoorten. Om dit verlies op te vangen wordt elders in het gebied, op voormalige landbouwgrond aan de oostzijde van het Drontermeer, een nieuw leefgebied aangelegd in de vorm van een rietmoeras.

Gefaseerde ontwikkeling

Het is van groot belang dat (een deel van) dit nieuwe rietmoeras zich snel ontwikkelt tot geschikt leefgebied. Dat zorgt er namelijk voor dat de oppervlakte en kwaliteit van het leefgebied van de grote karekiet en de roerdomp ook tijdens de uitvoeringsfase op peil blijft. De ontwikkeling van de 42 ha vindt gefaseerd plaats: de eerste 8 ha is separaat voorbereid door Tauw (ontwerp en bestek) en wordt in 2014 ontwikkeld. De overige 34 ha wordt bij de integrale gebiedsontwikkeling gerealiseerd voor 2017.

Openingshandeling op 16 februari

Na drie jaren van voorbereiding door Tauw hebben gedeputeerde Theo Rietkerk van de provincie Overijssel en wethouder Gerrit-Jan Veldhoen van de gemeente Kampen op 16 januari de openingshandeling verricht. Zij deden dat door het graven van een deel van de nieuwe kwelsloot om het gebied. De provincie Overijssel had bij de opening lovende woorden voor de manier waarop Tauw de voorbereidingen voor zijn rekening heeft genomen. Tauw is tijdens de realisatiefase ook verantwoordelijk voor de directievoering en het dagelijkse (ecologisch) toezicht.

Contactpersoon: Eric Versteeg