Opslag van brandbare vloeistoffen in tanks volgens nieuwe richtlijn

Bedrijven die beschikken over verticale cilindrische bovengrondse tanks met brandbare vloeistoffen hebben vanaf juli 2016 te maken met de vernieuwde richtlijn Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 29:2016. PGS 29 geeft richtlijnen voor de arbeidsveilige, milieuveilige en brandveilige opslag. De wijzigingen ten opzichte van PGS 29:2008 kunnen gevolgen hebben voor betreffende bedrijven, bijvoorbeeld op het gebied van vergunningen en veiligheidsmaatregelen.

De PGS-programmaraad heeft op 13 juli 2016 de nieuwe richtlijn gepubliceerd. De richtlijn is online beschikbaar. De PGS programmaraad heeft bekend gemaakt dat bedrijven die te maken hebben met de richtlijn op korte termijn een implementatieplan moeten overleggen.

Voldoen aan de nieuwe PGS 29 richtlijn

Een gedeelte van de huidige geëxploiteerde PGS 29-tanks zal niet meer conform Best Beschikbare Techniek (BBT) zijn en niet meer volledig voldoen aan de gestelde veiligheidsmaatregelen. Het bevoegd gezag kan de betreffende vergunning middels een ambtshalve wijziging aanpassen. De PGS 29:2016 richtlijn is vanaf dat moment van kracht.

Tauw heeft ruime ervaring met alle aspecten van de PGS 29 richtlijn en biedt ondersteuning waar gewenst. Onze adviseurs werken mee aan de ontwikkeling van verschillende richtlijnen, waaronder ook deze richtlijn. Daarnaast zijn onze adviseurs thuis in gerelateerde vraagstukken zoals bodembescherming, bodembeschermende voorzieningen, bodemonderzoek, brandveiligheid en veiligheidsmanagementsystemen.

Uitgebreide informatie over de veranderingen in de PGS 29 richtlijn.

Contactpersonen: Joost de Klerk en Pieter Luiten