Overblijfselen Watersnoodramp 1953 in kaart gebracht

In opdracht van de Provincie Zuid-Holland heeft Tauw een cultuurhistorische waardenkaart opgesteld voor het eiland Goeree-Overflakkee met als thema de Waternoodramp 1953. Samen met een adviesnotitie geeft de kaart richting aan verschillende projecten die de komende 2 jaar worden uitgevoerd om het verhaal van de Watersnoodramp weer beleefbaar te maken op het eiland.

Erfgoedlijn Goeree-Overflakkee

De Erfgoedlijn Goeree-Overflakkee is één van de zeven erfgoedlijnen die de Provincie Zuid-Holland heeft benoemd en waarbinnen subsidiegelden beschikbaar zijn voor concrete projecten om het cultureel erfgoed van de provincie te versterken. Iedere erfgoedlijn heeft daartoe een zogenaamde Erfgoedtafel in het leven geroepen. De cultuurhistorische expertise en de historische band die Tauw heeft met de Watersnoodramp, hebben ertoe geleid dat Tauw gevraagd is om de inventarisatie uit te voeren.

Het verhaal van de Watersnoodramp

Geschenkwoningen, coupures, hoogwatermarkeringen, herdenkingsmonumenten, asfaltdijken; een kleine greep uit ruim 130 objecten en structuren die zijn ingetekend op de cultuurhistorische inventarisatiekaart. ‘Een verrassende mix van cultuurhistorische waarden die samen het verhaal van de Watersnoodramp vertellen’, aldus Frank Druijff, adviseur cultuurhistorie bij Tauw. ‘De ramp mag dan wel geschiedenis zijn maar behoort voor het eiland nog zeker niet tot het verleden. Het verdriet en de pijn is nog steeds erg groot. Juist deze gevoeligheid maakte dat dit een bijzonder project was. Niet alleen was hierdoor de betrokkenheid in de projectgroep groot, ook de gesprekken die zijn gevoerd met de ooggetuigen waren vaak erg emotioneel.’

Breed gedragen advies

Door deze gevoeligheid een duidelijke plek te geven, wordt het eindproduct nu breed gedragen door de Erfgoedtafel. Na de presentatie van de resultaten in december 2014 is het idee ontstaan om een werksessie met de Erfgoedtafel te organiseren in het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. Hier worden dan, binnen de door Tauw geschetste kaders, concrete projecten benoemd die kunnen bijdragen aan de zichtbaarheid van de rampgeschiedenis op het eiland.

Betrokkenheid Tauw

Zo is Tauw ruim 60 jaar na dato opnieuw betrokken bij de Watersnoodramp 1953. In het Jubilleumboek 1928-1958 van het Technisch Adviesbureau der Unie van Waterschapsbonden (Tauw)  werd onze eerdere betrokkenheid als volgt beschreven:

‘Het is niet zo zeer de ramp zelf, dan wel de taak, welke hieruit voor het Technisch Bureau is voortgevloeid, welke in dit boek voor herdenking in aanmerking komt. [..] En zelfs ten aanzien van de taak van het Bureau zal een beperking in beschrijving nodig zijn, daar deze veelomvattend was in alle nuances van herstel- en verbeteringswerken in West Brabant, op Goeree-Overflakkee, Voorne Putten, Schouwen, Zuid Beveland en elders. Het feit dat in het jaar 1953 alleen reeds [..] 42 nieuwe, met de ramp verband houdende opdrachten vielen te noteren moge dit begrijpelijk maken’ 

Over de betrokkenheid van Tauw bij de noodbemaling van West Brabant, vermeld het jubileumboek: ‘Voor het Technisch Bureau zal deze episode, naast de andere werkzaamheden welke uit de stormramp zijn voortgevloeid, een bijzondere herinnering blijven vormen, ware het alleen reeds door het feit, dat het in de gelegenheid was door directe inzetting van alle beschikbare krachten, ook aan de eerste beteugeling der zo rampzalige gevolgen [..] mede te werken’.

Contactpersoon: Frank Druijff