Pilot met coccolietenkrijt om slib in vijvers te verminderen

Tauw voert in samenwerking met waterschap Vechtstromen en Sportvisserij Nederland een pilot uit naar de werking van coccolietenkrijt om de aanwas van slib in vijvers te verminderen. Het krijt moet ervoor zorgen dat de waterkwaliteit verbetert en het onderhoud goedkoper wordt.

Aanwas slib

De aanwas van slib in vijvers is ongewenst. Een dikke sliblaag van dood organisch materiaal zorgt voor zuurstofloosheid en soms zelfs stank. Ook is het water minder helder als gevolg van opwerveling van slib door bijvoorbeeld vissen en wind. Als gevolg van de zuurstofloosheid breekt het slib steeds langzamer af waardoor periodiek zeer kostbare baggerwerkzaamheden nodig zijn. De toepassing van coccolietenkrijt kan de noodzaak tot baggeren mogelijk verminderen.

Een goede ecologische toestand van het water is ook van belang voor het waterleven, om natuurdoelstellingen te halen maar ook voor recreatief gebruik. Sportvisserijverenigingen hebben graag helder zuurstofrijk water met veel vissen. Bovendien is de belevingswaarde van een vijver met helder water hoger.

Studie coccolietenkrijt

Coccolietenkrijt is een calciumcarbonaatafzetting die hoofdzakelijk bestaat uit fossiele coccolithoforen. Dit zijn algen met een kalkskeletje.

Uit beperkte proeven van hengelsportverenigingen in België blijkt dat er aanwijzingen zijn dat de toepassing van coccolietenkrijt gunstige effecten heeft op de slibafbraak en ecologische toestand van (niet verzuurde) vijvers. Hoe dit precies werkt is nooit onderzocht en/of vastgelegd.

Om de mogelijke werking hiervan te achterhalen, heeft Tauw een literatuurstudie uitgevoerd waarin een aantal hypothesen naar voren zijn gekomen:

  • Bacteriën hechten zich aan het coccolietenkrijt als gevolg van het grote specifieke oppervlak van de skeletjes en zakken tot in de sliblaag mee de bodem in waardoor de afbraak wordt bevorderd
  • Het krijt zorgt ervoor dat de lading van zwevende stoffen in het water wordt geneutraliseerd, het zwevend stof naar de bodem zakt en het water helderder wordt. Helder water verbetert de zuurstofhuishouding (meer fotosynthese) en bevordert de slibafbraak
  • Het krijt lost gedeeltelijk op en beperkt de pH-schommelingen waardoor de bacteriepopulatie stabieler wordt en het slib beter afbreekt

Bovengenoemde hypothesen worden momenteel getest in een pilot project. Op basis van een plan van aanpak van Tauw heeft het waterschap inmiddels een aantal vijvers in Almelo en Hengelo voorzien van coccolietenkrijt. Over een periode van 1 tot 2 jaar zullen de slibdiktes en diverse chemische en biologische parameters worden gemonitord om de effecten te onderzoeken.

Samenwerking

Het project is een samenwerking tussen waterschap Vechtstromen, Sportvisserij Nederland, Hengelsportvereniging Ons Genoegen en Tauw. Tauw zal de monitoringsresultaten interpreteren en verwerken in een rapport. Het waterschap verzorgt de bemonstering en de analyses en Sportvisserij Nederland voert de visuele inspecties uit.

De toepassing van het krijt is inmiddels op tv uitgezonden bij RTV Oost.

Zie ook: artikel Krijt verkleint sliblaag op de website van waterschap Vechtstromen.

Contactpersoon: Susan Sollie