Pilot naar zelfvoorzienendheid Gaasperpolder

Tauw start samen met Waternet en Stadsdeel Zuidoost-Amsterdam een pilot om te onderzoeken wat nodig is om de Gaasperpolder 2 tot 3 dagen zelfvoorzienend te maken.

In 2011 heeft Waternet samen met Tauw, stadsdeel Zuidoost en haar bewoners, en de gemeente Amsterdam een gezamenlijke visie op water geformuleerd. Deze visie maakt onderdeel uit van het Waterplan ‘Leven met water in Zuidoost’. Dit plan geeft een korte- en langetermijnvisie op het oppervlaktewater, het grondwater en de afvoer van hemelwater en vuilwater vanuit de riolering. Hiervoor is een inventarisatie en analyse van het watersysteem gemaakt, en een maatregelenprogramma opgesteld. Tauw heeft in opdracht van stadsdeel Zuidoost en Waternet  meegewerkt aan het opstellen van dit waterplan.

Zelfvoorzienend

In het waterplan is geformuleerd dat op termijn wordt gestreefd naar een (deels) waterneutraal watersysteem dat waterafvoer en wateraanvoer zoveel mogelijk beperkt. Het realiseren van gedeeltelijke zelfvoorzienendheid betekent een extra wateropgave bovenop de NBW-opgave (Nationaal Bestuursakkoord Water). Binnen de eigen polders – dat zijn er 12 met elk een eigen poldergemaal – moet dan zoveel mogelijk water worden vastgehouden.

Pilot

Tijdens de pilot zullen Tauw, Waternet en stadsdeel Zuidoost de kansen en mogelijkheden van zelfvoorzienendheid nader onderzoeken. Om gedeeltelijke zelfvoorzienendheid te realiseren is binnen de polder ruimte nodig in de bodem en het oppervlaktewater. Allereerst wordt gekeken hoe de nog beschikbare ruimte kan worden benut, eventueel met wateruitwisseling tussen polders onderling. Vervolgens wordt onderzocht welke kansrijke maatregelen extra bergingruimte kunnen opleveren en wat de consequenties hiervan zijn op de reguliere gebruiksfunctie.

Contact persoon: Annemarie Wolters