Planstudie en voorbereiding opwaardering N35 Nijverdal-Wierden

 

De toenemende drukte op de N35 tussen Nijverdal en Wierden veroorzaakt verkeersopstoppingen en onveilige situaties. Rijkswaterstaat wil daarom de weg verbreden tot een autoweg met 2x2 rijstroken waar een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur geldt. De Antea Group, die Rijkswaterstaat helpt bij de planuitwerkingsfase, heeft Tauw ingeschakeld voor een planstudie en de voorbereiding van de realisatie.

 

De aanbesteding voor de planstudie heeft plaatsgevonden op basis van Best Value Procurement (beste expert). Tauw is gevraagd voor de uitvoering van onder andere diverse effectenstudies in het kader van het ontwerptracébesluit en het milieueffectrapport (OTB/MER), het landschaps- en inrichtingsplan en diverse conditioneringsonderzoeken.

Werkzaamheden Tauw

Onze werkzaamheden beslaan onder meer:
•    Effectstudie natuurplan
•    Bodem- en verhardingenonderzoek
•    Onderzoek naar conventionele explosieven
•    Opstellen waterhuishoudingsplan
•    Opstellen landschapsplan, richtinggevend inrichtingsplan en esthetisch programma van eisen
•    Vergunningenmanagement
•    Geotechniek en kabels & leidingen
•    Luchtkwaliteitsonderzoek
•    Externe veiligheid

Ook stelt Tauw samen met - en in opdracht van - Antea het aanbestedingsdossier voor de uitvoering en realisatie van het project op. De aanbesteding zal plaatsvinden op basis van een geïntegreerd contract.

Planning

Naar verwachting is het definitieve tracébesluit oktober 2018 gereed en het aanbestedingsdossier in maart 2019. De uiteindelijke openstelling van de nieuwe weg staat gepland voor eind 2022.

Contactpersoon: Erik Goossen