Positief toetsingsadvies cie. m.e.r. voor PlanMER PAS

Samen met RVO/DLG heeft Tauw de afgelopen periode gewerkt aan de planMER, inclusief een Passende Beoordeling, voor het Programma Aanpak Stikstof (PAS). In een intensief traject met de betrokken ministeries en provincies is deze planMER uitgevoerd.

Deze planMER vormt een belangrijk basis voor het uiteindelijke PAS. Het PAS is er op gericht om stagnatie van ontwikkelingen door stikstofdepositie te doorbreken en tegelijkertijd te werken aan natuurherstel. De planMER biedt inzicht in de milieueffecten van het PAS op programmaniveau. De afgelopen periode is hard gewerkt aan een aanvulling van de planMER en het PAS door het opstellen van een intensief monitoringsprogramma, zodat gekeken kan worden of de verwachte effecten ook daadwerkelijk optreden.

Zie ook persbericht van de Commissie voor de milieueffectrapportage: Milieueffectrapport PAS onderstreept belang monitoring.

Meer informatie over Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) op www.tauw.nl/pas/

Contactpersonen: Lex Bekker en Bert Leysen