Positieve resultaten in onderzoek naar DNA fingerprinting in afvalwater- en oppervlaktewaterbeheer

Tauw en KWR Watercycle Research Institute onderzoeken samen met projectpartners in hoeverre geavanceerde DNA technieken kunnen bijdragen aan vragenstukken rond het afvalwater- en oppervlaktewaterbeheer die tot nu toe onbeantwoord bleven. In het afvalwater- en oppervlaktewaterbeheer zijn situaties waarin het van belang is om te kunnen beoordelen wat de herkomst is van water en de daarin eventuele probleemveroorzakende stoffen/organismen. De eerste resultaten zijn veelbelovend!

Praktijkcases
In het voorjaar van 2017 zijn 6 cases geselecteerd binnen onderstaande vraagstukken:

 • Invloed riooloverstort/RWZI effluent op oppervlaktewater
  Is de herkomst van het overstortwater/effluent traceerbaar?
 • Lekkage van RWZI water naar grondwater
  Is dit traceerbaar en tot op welke afstand?
 • Veranderende procesomstandigheden op een RWZI
  In welke mate verandert de bacteriepopulatie op een RWZI bij procesveranderingen?
 • Oppervlaktewater dat uitkomt op ander oppervlaktewater (bijv. polderwater in boezemwater)
  Is de waterherkomst traceerbaar?

In juni en september 2017 zijn voor elke case twee identieke meetronden uitgevoerd. Met de Next Generation Sequence (NGS) techniek is vervolgens de bacteriële samenstelling (fingerprint) van het oppervlakte- dan wel grondwater bepaald.

Positieve resultaten
De eerste resultaten zijn veelbelovend en wijzen uit dat NGS een geschikte methode is om een fingerprint te maken van oppervlakte- en grondwater, én dat de fingerprints van verschillende bronnen (influent, effluent, oppervlaktewater) duidelijke verschillen vertonen. De voorlopige conclusies uit het onderzoek zijn positief en geven aanleiding om de cases in 2018 te continueren.

Samenwerkende partijen
Het projectteam dat begin 2017 dit tweejarige project is gestart, bestaat uit: KWR, Tauw, Baseclear, Wetterskip Fryslan, Waterschap Hunze & Aa’s, Waterschap Rivierenland, Waterschap Vallei en Veluwe, Hoogheemraadschap van Rijnland, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de gemeente Utrecht.

(Beeld: Toepassingsgebieden van de NGS methodiek. De blauwe cirkels geven aan waar de methode al met succes wordt toegepast. De rode cirkels geven aan waarop in de waterketen de focus ligt binnen dit project.)

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.