Raamovereenkomst bodemonderzoeken voor DLG regio Zuid

Tauw heeft een raamcontract gesloten met de Dienst Landelijk Gebied regio Zuid voor het uitvoeren van historische, verkennende en nadere bodemonderzoeken (en eventuele vervolgstappen) in de gehele provincie Limburg. De onderzoeken worden uitgevoerd in het kader van transacties en overdracht van Staatseigendommen. Het contract duurt 2 jaar, met mogelijk een verlenging van 2 maal 1 jaar.

De Dienst Landelijk Gebied (DLG) dient in het kader van verwerving of vervreemding van gronden te handelen naar de ‘Gedragslijnen inzake bodemverontreiniging in Staatseigendommen’. Hierin zijn richtlijnen opgenomen voor Rijksoverheden om zorgvuldig en eenduidig met bodemverontreiniging om te gaan. Dit houdt in dat voorafgaand aan de verwerving of vervreemding van gronden of erfpercelen een vooronderzoek conform de NEN 5725 moet worden uitgevoerd.

Indien er sprake is van (voormalige) bodembedreigende activiteiten op de gronden of erfpercelen dan kan hierdoor bodemverontreiniging zijn ontstaan. In deze gevallen moet een verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740 of een asbestonderzoek in bodem conform de NEN 5707 of NEN 5897 worden uitgevoerd. Als er daadwerkelijk bodemverontreinigingen worden aangetroffen, zullen deze moeten worden afgeperkt en ingekaderd door een nader bodemonderzoek uit te voeren conform de NTA 5755. In sommige gevallen kan het (volgens de Wet bodembescherming) noodzakelijk of verplicht zijn om de bodemverontreiniging te saneren.

Meer informatie over onze bodemkennis op www.begripinbodem.nl

Contact persoon: Erik Goossen