Rapportages onderzoek voedselresten in afvalwaterketen verschenen

Tauw heeft samen met CE Delft onderzocht of de inzameling van voedselresten via het riool een milieukundig voordeel oplevert vergeleken met andere methoden om voedselresten van huishoudens te verwerken. Hiervoor is een levenscyclusanalyse (LCA) uitgevoerd.

Voedselrestenvermalers

In Nederland spoelen we voedselresten niet door het riool. Sinds de jaren negentig zamelen we voedselresten zo veel mogelijk gescheiden in. Gescheiden inzameling van voedselresten lukt echter niet overal en/of gaat niet overal even goed. De toepassing van voedselrestenvermalers in huishoudens zou een interessante optie kunnen zijn voor de toekomstige afvalwater- en afvalketen. Door toepassing van voedselrestenvermalers worden voedselresten niet meer met de groene of grijze container afgevoerd, maar via de riolering naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI).

LCA-studie

In de LCA-studie  is gekeken naar de milieukundige gevolgen van de verschillende methoden om voedselresten van huishoudens te verwerken. De studie omvat 4 routes: de restafvalroute, de gft-route, de waterketenroute en de nieuwe waterketen (nieuwe sanitatie) route. Per route zijn de gevolgen op het gebied van transport, verwerking, afdanking en (rest)producten inzichtelijk gemaakt. Ook is per route een best case en een worst case gedefinieerd om een bandbreedte van de milieukundige gevolgen aan te geven.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (Stowa), stichting Rioned en RVO (voorheen AgentschapNL). Naast deze partijen zijn meerdere waterschappen, gemeenten, afvalinzamelaars, afvalverwerkers en (branche)verenigingen betrokken.

Conclusies

Uit deze studie blijkt dat in algemene zin transport en verwerking van voedselresten via de afvalwaterketen geen milieukundig voordeel oplevert. Verwerking via de gft-route met vergisting (productie van biogas) en compostering heeft het grootste milieuvoordeel, met name door de productie van compost. Direct transport en verwerking van voedselresten in combinatie met geconcentreerd toiletwater op een bestaande vergistingsinstallatie van een RWZI kan, afhankelijk van lokale omstandigheden, wel voordeel opleveren.

Bij deze conclusies dient wel te worden opgemerkt dat bij de LCA-studie enkel is gekeken naar de toevoeging van een kleine hoeveelheid voedselresten aan bestaande routes en dat systeemveranderingen niet zijn meegenomen. Bij grootschalige inzet van voedselrestenvermalers zijn systeemveranderingen te verwachten, die zowel positief als negatief kunnen uitpakken voor de verschillende routes.

Voorafgaand aan de LCA-studie is een inventarisatierapport opgesteld. In dit rapport zijn de stand van zaken en ontwikkelingen in de afval- en afvalwaterketen opgenomen en is een literatuurstudie opgenomen naar het gebruik van voedselrestenvermalers binnen en buiten Europa.

Het inventarisatierapport en de LCA-rapportage zijn te downloaden op de website van Stowa.

Contactpersonen: Paul Telkamp en Ronnie Berg