Stikstofmaatregelen gepresenteerd: wat betekent dit voor u?

13 november 2019

13 november 2019 - De problematiek rond stikstofdepositie is complex en kent verstrekkende consequenties voor natuur en alle sectoren in Nederland. Het kabinet voelt grote urgentie rond de bouw- en infrastructuursector en pakt dit nu met prioriteit aan. Op 13 november 2019 zijn hiertoe maatregelen gepresenteerd. 


 

De drie belangrijkste maatregelen voor de bouw en infrastructuur

Het kabinet neemt nu drie maatregelen. De meest in het oog springende maatregel is die van de verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen. De maximumsnelheid gaat overdag van 130 km per uur naar 100 km per uur. Daarnaast moet de stikstofuitstoot van de landbouw verminderen door een andere samenstelling van het veevoer. Ook wordt ingezet op de bestaande warme sanering voor de varkenshouderij.

Deze maatregelen moeten ertoe leiden de woningbouwopgave van 75.000 woningen in 2020 te realiseren. Bij infrastructuurprojecten gaat het om projecten die onder het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) vallen en waarvoor op korte termijn toestemming moet worden verleend.

Nationale weg- en waterveiligheid

Er komt een noodwet om de uitvoering van projecten te garanderen met betrekking tot onze veiligheid rondom vaarwegen en water (dijken en kust). Met een ecologische toets wordt beoordeeld wat de effecten van deze projecten zijn. Indien sprake is van nadelige effecten worden deze effecten gecompenseerd. Hiervoor is extra budget gereserveerd.

Gaan de maatregelen op korte termijn helpen?

Met de aangekondigde maatregelen komt een beperkte depositieruimte beschikbaar. RIVM heeft een globale inschatting gemaakt van deze depositieruimte. De snelheidsbeperking leidt naar verwachting op korte termijn tot een gemiddelde reductie van 1,1 mol/ha/jaar. Dit is nadrukkelijk een gemiddelde waarde en het verschil kan binnen en tussen Natura 2000-gebieden groot zijn.

De voermaatregelen en warme sanering leiden pas later tot een effect volgens RIVM. Deze maatregelen leiden daarom op korte termijn nog niet tot ruimte voor nieuwe projecten.

Met de aangekondigde maatregelen wordt nu een eerste stapje gezet om op korte termijn enige ruimte voor nieuwe ontwikkelingen te creëren. Het is de verwachting dat aan de Zuid-Hollandse kust, in het bijzonder de regio Leiden-Dan Haag, de grenzen sneller bereikt worden. Overigens geldt ook nog dat de aangekondigde maatregelen pas in werking treden nadat de spoedwet Aanpak Stikstof door beide Kamers is goedgekeurd.

Langere termijn

Het kabinet heeft in de recente brief nogmaals aangekondigd om aan het einde van dit jaar met een nieuw pakket van maatregelen te komen. Daarbij is het de ambitie om een generieke drempelwaarde vast te stellen. Verder wordt gewerkt aan het via een collectieve regeling legaliseren van activiteiten waarvoor destijds in het kader van het PAS een vrijstelling van de Natura 2000-vergunningplicht gold.

 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.