Tauw ‘superuser AERIUS’ voor ministerie van EL&I

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft Tauw gevraagd als superuser te helpen bij de ontwikkeling van AERIUS, de rekenmodule ten behoeve van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Tauw helpt het ministerie met het vertalen van politieke en beleidsmatige vragen, het doorrekenen van diverse situaties en scenario’s en het helder verwoorden en uitleggen van resultaten.

Het project speelt zich af binnen de dynamische en politieke wereld van de PAS. Onze kennis en ervaring op dit gebied en onze wijze van meedenken in het proces, waren voor het ministerie belangrijke overwegingen om voor Tauw te kiezen.

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

De PAS wordt ontwikkeld om de problematiek van de stikstofdepositie in Nederland op te lossen. De stikstofdepositie is in grote delen van Nederland zo hoog, dat voor veel beschermde soorten en habitatgebieden binnen ‘Natura2000’ gebieden de zogeheten instandhoudingsdoelstellingen in gevaar kunnen komen. Een verdere toename van stikstofdepositie is dan in principe niet toegestaan. Dit betekent dat ontwikkelingen en activiteiten die nabij Natura2000 gebieden liggen en waarbij stikstofemissies vrijkomen (denk aan landbouw, industrie en verkeer) niet zondermeer door kunnen gaan. Om deze impasse te doorbreken wordt hard gewerkt aan een programmatische aanpak, waarbij enerzijds op nationaal en lokaal niveau maatregelen worden genomen om de depositie af te laten nemen, en anderzijds wel ruimte wordt gegeven aan bestaande en nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast worden er ecologische herstelmaatregelen in het gebied genomen. AERIUS is de rekenmodule die gebruikt wordt om te berekenen wat de depositie is als rekening wordt gehouden met enerzijds bestaande emissies en nieuwe ontwikkelbehoeften en anderzijds maatregelen en beleid.

Contact persoon: Liesbeth Maltha - Nix