Tauw begeleidt Waternet bij slootmonitoring door boeren

In 2016 zijn vier agrarische collectieven in het beheergebied van Waternet gestart met agrarisch waterbeheer onder de noemer Blauwe Diensten. Dit houdt in dat agrariërs hun sloten en/of slootkanten natuurvriendelijk beheren of een bemestingsvrije zone beheren in ruil voor een financiële vergoeding. Waternet wil graag weten of dit werkt. Welke effecten hebben de maatregelen op de begroeiing met (water)planten in de sloot? Tauw ondersteunt hierbij. 

Stimuleren natuurvriendelijk beheer

Door agrariërs de slootmonitoring van natuurlijk beheerde sloten zelf te laten uitvoeren, hoopt het waterschap ze meer te betrekken bij het resultaat en ze zo te stimuleren om het nieuwe beheer op meer sloten uit te voeren. Waternet heeft Tauw opdracht gegeven om het monitoringsproces dit startjaar te begeleiden.

Tijdens enkele workshops heeft Tauw 45 agrariërs geënthousiasmeerd voor deze monitoring. Alle deelnemende agrariërs kregen een multifunctionele hark waarmee waterdiepte, slibdikte en doorzicht kunnen worden gemeten, en waarmee ook waterplanten op de kant kunnen worden getrokken ter herkenning. Het idee is dat agrariërs zo meer inzicht krijgen hoe hun handelen de waterkwaliteit beïnvloedt.

Assistentie en monitoring

Tauw staat gedurende deze maand (juli 2017) de deelnemende agrariërs met raad en daad bij, onder andere via een helpdesk maar ook door assistentie van ecologen in het veld. De agrariërs leggen de veldgegevens vast met een hiervoor door Tauw vervaardigde app en deze komen online in een database. De monitoringresultaten zullen in de vorm van een viewer voor alle agrariërs inzichtelijk zijn. Tauw gaat de monitoring evalueren en een analyse van de gegevens rapporteren.

Contactpersonen: Michiel Wilhelm en Pim de Kwaadsteniet

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.