Tauw en gemeente werken samen aan riolering en groen in Leiden

Tauw heeft voor de gemeente Leiden een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden van rioolvervanging zonder dat dit effect heeft op de conditie van de bomen in het Gasthuisdistrict. Aanleiding voor een verkenning van riolering en bomen in één project is het feit dat bomen zeer belangrijk zijn voor de gemeente Leiden. Het uitgangspunt van de gemeente om bij ruimtelijke ingrepen geen bomen te kappen of te snoeien, was dan ook het vertrekpunt voor onze verkenning.

Bomen Effect Analyse (BEA)

Tauw heeft eerst op basis van rioolinspecties de exacte ligging en de huidige kwaliteit van de riolen bepaald. Ook hebben we een inventarisatie gemaakt van de verhardingstypen en de ligging van de overige kabels en leidingen. Gelijktijdig hebben we een Bomen Effect Analyse (BEA) uitgevoerd. Dit is een gestandaardiseerde methode voor het beoordelen van de effecten van ruimtelijke ingrepen op bomen. De BEA geeft antwoord op de vraag in hoeverre een duurzame instandhouding van bomen mogelijk is bij uitvoering van werkzaamheden. De BEA wordt steeds vaker ingezet als ‘wapen’ tegen het (onbedoeld) verdwijnen of het in conditie achteruitgaan van waardevolle bomen door bijvoorbeeld bouw-, graaf- of renovatiewerkzaamheden. De BEA brengt in een vroegtijdig stadium namelijk de (globale) effecten van werkzaamheden op de bomen in beeld en daarmee kunnen aan deze werkzaamheden eventueel randvoorwaarden worden gesteld.

Alternatieven

In het Gasthuisdistrict hebben we alle alle bomen geïnventariseerd op onder andere soort, huidige conditie en toekomstverwachting en hebben we sleuven gegraven om het wortelprofiel in beeld te brengen. Op basis van de verkregen gegevens is een inschatting gemaakt van de effecten van de rioolwerkzaamheden op de bomen. Om hierbij tot de juiste conclusies te komen, hebben we gebruik gemaakt van onze kennis op het civiele én ecologische vlak. Op de plekken waar bomen naar verwachting te veel hinder ondervinden van de werkzaamheden hebben we gezocht naar alternatieven voor het vervangen van het riool. Bijvoorbeeld verplaatsen, zodat het riool niet meer binnen de invloedzone van de bomen valt. Of renoveren, zodat er minder gegraven hoeft te worden. Ook hebben we een lijst met boombeschermende maatregelen opgesteld om de bomen in de nabijheid van de werkzaamheden voldoende te beschermen.

Gecombineerd advies

De verkenning heeft geresulteerd in een overzichtskaart met een gecombineerd advies voor zowel de bomen als de riolering. Volgende stap is een verfijning van de uit te voeren rioolwerkzaamheden per straat in een ontwerp. Hierbij kijken we ook naar de benodigde maatregelen voor bomen. Op welke plekken is bijvoorbeeld de huidige conditie van de bomen dusdanig slecht, dat groeiplaatsverbetering nodig is?

De gemeente is zeer tevreden over de integrale aanpak in deze verkennende fase en hoopt deze aanpak in de toekomst voor meer wijken in te zetten. Door gezamenlijk vroegtijdig na te denken over de inrichting van de openbare ruimte, bijvoorbeeld geen bomen in de omgeving van riolen, kunnen we een duurzamere en beter beheer- en onderhoudsbare leefomgeving creëren.

Contactpersonen: Carolien Wegstapel en Daan Cornelisse