Tauw en Twynstra Gudde ondersteunen regionale overheden bij transitie naar circulaire economie

De overheid werkt samen met het bedrijfsleven aan het realiseren van een circulaire economie vóór 2050. De investeringsagenda van de decentrale overheden richting de kabinetsformatie 2017 heeft dan ook een belangrijke focus op de transitie naar een circulaire economie, naast aandacht voor het versnellen van de energietransitie en maatregelen voor klimaatadaptatie. De regionale overheden hebben gezamenlijk de uitdaging om op regionaal niveau met andere overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgerinitiatieven tot circulaire coalities en uitvoeringsprogramma’s te komen. Tauw en organisatieadviesbureau Twynstra Gudde hebben hun krachten en kennis gebundeld en het initiatief genomen om regionale overheden te ondersteunen in deze transitie met de whitepaper Circulaire Uitvoeringskracht op de Investeringsagenda.

Vier pijlers

De uitvoeringsprogramma’s van de regionale overheden kunnen tot stand komen door bijvoorbeeld  regiovisies te ontwikkelen en deze te borgen in omgevingsvisies, agenda’s en door uitvoeringsplannen voor de regionale economie en werkgelegenheid op te stellen. Afgestemd op hun eigen behoefte, op reeds gezette stappen naar circulariteit en op type regionale overheid. De whitepaper van Tauw en Twynstra Gudde beschrijft met vier pijlers hoe de regionale overheden in samenwerking met partijen in de regio ieder vanuit z’n eigen rol tot regionale coalities en uitvoeringsprogramma’s kunnen komen, waarmee de circulaire economie op regionaal niveau verder ontwikkelt.
 
Het Interprovinciaal Overleg van en voor provincies (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW) hebben naar aanleiding de whitepaper beide partijen gevraagd om te adviseren hoe je de circulaire ambities vanuit de investeringsagenda kunt realiseren in de regio. Hoe kom je als decentrale overheden tot regionale coalities en circulaire uitvoeringsprogramma’s met de gebiedspartners?

Uitvoering op maat

De gevraagde opgave vergt een brede kennis van veranderen, organiseren en grondstoffen. Daarom hebben Tauw en Twynstra Gudde hun complementaire krachten gebundeld tot een sterke combinatie. Twynstra Gudde richt zich hierbij op de visie-, coalitie- en programmavorming, waar Tauw zich juist richt op de matchmaking en het in beeld brengen van vraag en aanbod van grondstofstromen.

Adviseur Jan Willem Westerweel (Twynstra Gudde) vertelt over het totstandkomingsproces: “De gezamenlijke aanpak naar een circulaire economie van de decentrale overheden in de investeringsagenda is cruciaal, die gezamenlijkheid vraagt nu vervolg in een gezamenlijke gebiedsbenadering met stakeholders in de regio’s”.

De decentrale overheden hebben vanuit hun gebiedsverantwoordelijkheid, eigen reststromen, eigen bedrijfsvoering en inkoop diverse rollen in de ontwikkeling van circulaire economie. Een belangrijk onderdeel bij het creëren van regionale coalities is inzicht in het gebiedspotentieel. Die hangt onder andere af van de identiteit, belangrijke bedrijfsclusters, omvang en circulaire potentie van grondstofstromen in het gebied. Een eerste en relatief eenvoudige stap is bijvoorbeeld het bekijken van de ‘eigen’ processen. Denk hierbij aan de afvalinzameling, -overslag en -verwerking, het circulair aanbesteden van materiaalstromen in grond, weg en waterbouw en de inzameling, het transport en de verwerking van rioolwater en zuiveringsslib. Deze kunnen in beeld worden gebracht met (grondstof)kansenkaarten. Deze zijn per regio verschillend.

Adviseur Berend Reitsma (Tauw) licht toe: “Het opstellen van grondstoffenkansenkaarten als een eerste stap in matchmaking vraag en aanbod past ons uitstekend omdat we in diverse sectoren werken aan het opwaarderen van reststoffen, zowel uit afval, bodem- en vliegas als uit afvalwater en zuiveringsslib.”

Toepasbaar voor overheid én bedrijfsleven

Waar de focus in de whitepaper vanuit de investeringsagenda ligt op (regionale) overheden, betekent dit niet dat de inhoud alleen daar toepasbaar is. Ook de bouw, industriële, logistieke en agrarische sector heeft baat bij een structurele (en circulaire) aanpak van zijn grondstof en afvalstromen. Het sluiten van regionale grondstofketens vraagt tenslotte samenwerking tussen publiek en privaat.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.