Tauw helpt aardkundige waarden zichtbaar en beleefbaar te maken

De Flevopolder is de voormalige zeebodem van de Zuiderzee. Onder dat laagje klei ligt een spannend landschap met veel reliëf verborgen. Tauw en Transect hebben de provincie Flevoland geholpen om deze aardkundige waarden zichtbaar en beleefbaar te maken.

De provincie vindt het belangrijk om een breder publiek kennis te laten maken met de geschiedenis van de polder, die veel verder teruggaat dan de 20ste eeuwse inpoldering. Het voormalige eiland Schokland (Unesco Werelderfgoed) en de klif van Urk zijn bij velen wel bekend, maar de rivierduinen bij Swifterband, de Oer-Eem en de Laakse Slenk bij Zeewolde zijn minder zichtbaar.

Communicatieplan

Tauw is door Archeologisch bureau Transect gevraagd hierin samen op te trekken vanwege onze cultuurhistorische en fysisch geografische kennis en ervaring met publiekscommunicatie. Dit heeft geresulteerd in een communicatieplan voor de provincie met concrete uitvoeringsplannen voor het zichtbaar en beleefbaar maken van aardkundige waarden. De provincie start dit voorjaar met de uitvoering van het communicatieplan.

Zichtbaar en beleefbaar

Om de aardkundige waarden meer bekendheid te geven en beter beleefbaar te maken zet de provincie een breed pakket aan maatregelen in, waaronder een website, informatieborden, lespakketten, geocaching, animaties over het ontstaan van de plek, excursies en een documentaire. Dit gebeurt in samenwerking met de gebiedsbeherende partijen, waaronder Staatsbosbeheer.

Subsidie

Voor twee concrete projecten zijn door de provincie inmiddels ook al subsidies toegekend aan de lokale initiatiefnemers. Maar ook particulieren doen mee. Zo heeft Tauw een agrariër in het Rivierduingebied ondersteund bij het opstellen en indienen van een projectplan om meer bezoekers en recreanten naar het gebied (en zijn erf) te trekken. Het projectplan voorziet ondermeer in het inrichten van een informatiepunt, het ontwikkelen van recreatieve routes en een 'prehistorische' leslocatie waar de schooljeugd al doende leert over de ontstaansgeschiedenis van het Rivierduingebied.

Contactpersoon: Frank Druijff