Tauw Masterclass 'Zeer Zorgwekkende Stoffen in de praktijk' goed ontvangen

Op 1 en 8 februari 2018 organiseerde Tauw in Deventer en Rotterdam de Masterclass ‘Zeer Zorgwekkende Stoffen in de praktijk’. Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) is een actueel onderwerp bij industriële bedrijven. Implicaties van de verplichte minimalisatie van ZZS zijn bijvoorbeeld niet altijd duidelijk. Met deze goed bezochte masterclasses heeft Tauw haar klanten meer duidelijkheid over ZZS kunnen scheppen.

Inzicht in ZZS-emissies
Zeer Zorgwekkende Stoffen komen steeds meer onder de aandacht: niet alleen in de media en bij de overheid, maar juist ook bij industriële bedrijven. Omdat deze stoffen gevaarlijk zijn voor mens en milieu, wil de overheid meer inzicht in de ZZS-emissies en in de inspanning van bedrijven om de ZZS-emissies te verminderen.

In de praktijk is er echter nog veel onduidelijkheid over de aanpak van ZZS. Zijn er metingen voor nodig? Zijn alle maatregelen voor de reductie van ZZS-emissie verplicht of speelt kosteneffectiviteit ook nog een rol? Hoe wordt de minimalisatieverplichting ingevuld? En hoe werkt het proces met de overheid en hoe komen we tot een concrete aanpak? Door al deze onduidelijkheden kunnen ZZS een struikelblok zijn bij vergunningaanvragen voor bedrijven, maar ook ‘gewoon’ in compliance zijn blijkt een uitdaging met ZZS.

Wetgeving en praktijkvoorbeelden tijdens masterclass
Tijdens de masterclass is aandacht besteed aan deze uitdagingen door inhoudelijke presentaties van Tauw-specialisten Michiel Vos en Johan Blom, waarbij ze ZZS hebben toegelicht vanuit de relevante werkvelden bodem, lucht, water en afvalstoffen. Zowel technische als juridische aspecten uit de ZZS-wetgeving kwamen aan bod aan de hand van sprekende praktijkvoorbeelden.

Tijdens de sessie in Deventer is de praktijk van ZZS toegelicht door gastspreker Erik van Nieuwenhuizen (Directeur van MAIN). Zo vertelde Van Nieuwenhuizen dat ZZS voor veel partijen nog lastige materie is en benadrukte hij het belang van het inschakelen van een specialistische adviseur om met de juiste expertise aan boord in gesprek te gaan met de overheid. “Bezuinig niet op goed advies, het betaalt zich echt terug. Blijf het proces goed volgen, laat je in Jip- en Janneketaal informeren. Zo houd je zelf de controle over het proces,” aldus van Nieuwenhuizen.

Ontwikkeling van ZZS-beleid
Michiel Vos sprak over de ontwikkeling van het ZZS-beleid op het gebied van lucht, bodem en afvalstoffen aan de hand van drie pijlers: bronaanpak, minimalisatie door emissiereductie en de verplichte 5-jaarlijkse herhaling van het onderzoek om emissies verder te beperken. Hij benadrukte het prioriteren van de emissies als volgt: “Gebruik proceskennis intern om emissies te signaleren en controleer de meest waarschijnlijke emissies met een emissiemeting”.

Waterexpert Johan Blom legde uit dat sommige ZZS-wateremissies al snel de norm overschrijden en stelde de bezwaarlijkheid van ZZS-lozing aan de kaak. Een belangrijke uitdaging bleek het beperkte aantal stoffen waarvoor reeds toetswaarden zijn opgenomen, wat veel onduidelijkheid geeft bij de beoordeling van ZZS-stoffen en nog niet-vermelde stoffen. Hierbij werd ook gewezen op de ZZS Navigator, een tool die Tauw heeft ontwikkeld voor RIVM waarmee per branche geïnventariseerd kan worden welke ZZS te verwachten zijn. Deze tool is nog in een pilotfase maar zal in de toekomst bijdragen aan de bevordering van beschikbare informatie over ZZS.

Vervolgserie masterclasses
Na een zeer geslaagde eerste editie rondom ZZS volgt een serie masterclasses over andere actuele ontwikkelingen binnen de voor de industrie relevante vakgebieden. Directeur Business Unit Industry, Henry Raben, licht toe: “De deelnemers kunnen in de evaluatie van de masterclass aangeven van welke onderwerpen ze meer willen weten; wij zorgen ervoor dat onze masterclasses aansluiten bij uw behoeftes als klant.”

De volgende masterclasses staan gepland voor het najaar 2018.

Zie ook onze blogs over ZZS:
Zorgen over zeer zorgwekkende stoffen?
Verhoogde aandacht voor zeer zorgwekkende stoffen (ZZS)
Eén jaar ervaring met de overgang van de NeR naar het Activiteitenbesluit

Lees onze blogs over Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.