Tauw ondersteunt ministerie I&M bij Rijksstructuurvisie ondergrond

Tauw heeft van het ministerie van Infrastructuur & Milieu opdracht gekregen voor het opstellen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, de Milieueffectrapportage (planMER) en de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse voor de Rijksstructuurvisie voor de ondergrond. Een prestigieuze klus waarbij Deltares en CE Delft optreden als onderaannemers.

Ruimtelijke ordening van de ondergrond

Over heel Nederland en in de Noordzee wordt de ondergrond gebruikt voor uiteenlopende activiteiten. Overheden en bedrijven moeten dit zoveel mogelijk doen op een duurzame manier. Zo moeten zij belangrijke functies van de bodem beschermen en rekening houden met de kwaliteit van de (bovengrondse) leefomgeving.

Het Rijk heeft het voornemen om een structuurvisie voor de ondergrond te maken: een afwegingskader voor de ondergrond die partijen helpt bij de keuze rond allerlei activiteiten in de ondergrond, zoals het gebruik van aardwarmte, zoutwinning of de opslag van stoffen. Hierbij moet rekening worden gehouden met de huidige waarde van de ondergrond en bijvoorbeeld de functies van de ondergrond voor de strategische drinkwatervoorziening.

Geïntegreerde milieu/welvaart afwegingen

Het planMER moet de milieueffecten van mogelijke keuzes voor deze functies op rijksniveau in kaart brengen. Naast milieuafwegingen spelen uiteraard in belangrijke mate ook economische afwegingen (welvaartseffecten) mee. Daarom is er, naast het opstellen van het verplichte planMER, voor gekozen om vrijwillig een maatschappelijke kosten-batenanalyse uit te voeren. Het Rijk hecht eraan om de Structuurvisie in samenspraak met een groot aantal belanghebbenden te realiseren. Het betrekken van relevante stakeholders is dan ook een belangrijk onderdeel van de aanpak.

De Rijksstructuurvisie voor de ondergrond zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2015 gereed zijn.