Tauw ondersteunt waterschap Groot Salland bij Hoogwaterbeschermingsprogramma

De waterschappen en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat) voeren in het Hoogwaterbeschermingsprogramma maatregelen uit om de primaire waterkeringen aan de veiligheidsnorm te laten voldoen. Waterschap Groot Salland heeft Tauw gevraagd hierbij te ondersteunen.

Waterschap Groot Salland is samen met provincie, gemeenten, belangengroepen, bedrijfsleven en inwoners aan de slag met het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). In de periode tot en met 2028 pakt het waterschap 110 kilometer dijk en 29 waterkerende kunstwerken aan.

Rol van Tauw

Tauw is gevraagd de mogelijke (milieu)knelpunten die bij een dijkverbetering spelen, vroegtijdig in kaart te brengen. Daarvoor heeft Tauw verschillende quickscans uitgevoerd met betrekking tot archeologie, landschap en cultuurhistorie, bodem, explosieven en ecologie. Mede aan de hand van deze onderzoeken gaat het waterschap keuzes maken over de locaties waar de dijkversterking plaats zal vinden en de wijze waarop. Momenteel is Tauw bezig met het opstellen van de Notitie Rijkwijdte en Detailniveau, de eerste fase van de m.e.r.-procedure.

Uitvoering geven aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma is nieuw voor de waterschappen. Veel waterschappen zijn zoekende wat betreft hun rol en de wijze waarop invulling moet worden gegeven aan de uitvoering. Wat is nodig om de juiste beslissingen en afwegingen te kunnen maken? Tauw kan door zijn brede kennis en expertise op zowel milieukundig als waterveiligheidsgebied de waterschappen hierbij assisteren.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Iedere zes jaar worden in Nederland alle dijken en ‘waterkerende kunstwerken' - zoals sluizen, stuwen, gemalen en kades - getoetst aan de veiligheidseisen. Deze eisen kunnen wijzigen door bijvoorbeeld verwachte veranderingen in het klimaat. Uit de laatste toetsing bleek bijna 800 kilometer dijk niet meer te voldoen aan de gestelde eisen. De waterschappen en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat) treffen daarom maatregelen om dijken en waterkerende kunstwerken weer aan de veiligheidsnorm te laten voldoen. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma is onderdeel van het nationale Deltaprogramma en loopt van 2014 tot en met 2028. Het is één van de meest omvangrijke waterprojecten in Nederland.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.