Tauw schrijft CROW publicatie ‘Werken met stabiele grond’

Tauw heeft de afgelopen twee jaar deel uitgemaakt van een inhoudelijke werkgroep van het CROW die zich boog over de risico's van werken met grond bij ontgraving en ophoging. Tauw heeft meegedacht over hoe deze risico’s beperkt kunnen worden en schreef uiteindelijk de CROW-publicatie 'Werken met stabiele grond'.

Grondwerk van beperkte omvang

De CROW publicatie 335 ‘Werken met stabiele grond’ is opgesteld om grondwerkzaamheden met een beperkte omvang veilig te laten plaatsvinden. Het gaat vaak om graafwerkzaamheden waarbij kabels en leidingen worden verlegd, vrije ontgravingen of grondverzet als onderdeel van bouwwerkzaamheden. In veruit de meeste gevallen verloopt dit zonder incidenten. Toch is het aantal werken waar wel iets verkeerd gaat nog altijd onnodig groot. Het afkalven, schuiven en omklappen van instabiele taluds bij ontgravingen en ophogingen leidt jaarlijks tot gewonden en zelfs dodelijke slachtoffers. Veel van deze incidenten hadden met een goede voorbereiding voorkomen kunnen worden.

Stroomschema veilig ontgraven

De publicatie richt zich op grondwerk van beperkte omvang met ontgravingniveaus tussen 1,0 m-mv tot 1,75 m-mv. Deze richtlijn baseert zich op de Nederlandse praktijk en de in Nederland voorkomende bodemtypen. Vanuit de laatste stand der techniek en breed gedragen ervaringskennis is daarvoor het ‘stroomschema veilig ontgraven’ opgesteld. Hierbij is de te hanteren taludhelling de aangewezen manier om tot stabiele - en dus veilige - ontgravingen te komen. Met het stroomschema wordt stapsgewijs, van grof naar fijn, het nog veilig te hanteren talud bepaald. Hoe meer de ondergrond bekend is, des te meer maatwerk geleverd kan worden. Voor grotere en complexe werken wordt een deskundige geraadpleegd die de ontgraving of bouwput geheel doorrekent en risico’s volledig inventariseert.

Toegankelijk, helder en praktijkgericht

In 'Werken met stabiele grond' staat de praktijkgerichte aanpak en heldere uiteenzetting centraal. Dat maakt dat deze publicatie zeer toegankelijk is voor werkgevers, werkvoorbereiders, kraanmachinisten en grondwerkers die betrokken zijn bij grondwerken waarbij zonder de inzet van een geotechnicus of constructeur (specialist) wordt gewerkt.

Meer informatie over over deze publicatie is te vinden op http://www.crow.nl/publicaties/werken-met-stabiele-grond. Via deze pagina is ook het 'Stroomschema Veilig ontgraven', bijlage bij deze publicatie, gratis te downloaden.

Contactpersoon: Barbara Berkhout