Tauw start PAS vergunningverleners-poule om provincies te ondersteunen

Vanaf 1 juli 2015 is het PAS (Programma Aanpak Stikstof) van kracht. Het PAS is ontwikkeld om de stikstofdepositie in Nederland op te lossen. Dit brengt een stortvloed aan vergunningaanvragen met zich mee. Tauw heeft een PAS vergunningverleners-poule opgezet om hierbij te kunnen ondersteunen.

PAS

Stikstof is één van de grootste belemmerende factoren voor de ontwikkeling van natuur in Nederland. Door nieuwe inzichten op ecologisch- en juridisch vlak, werd het toetsen (en daarmee het verlenen van een vergunning) voor veehouderijen steeds lastiger. Om de vergunningverlening te vergemakkelijken en de natuur goed te blijven beschermen, is besloten een nieuwe, landelijk aanpak te introduceren; het PAS.

Vanaf 1 juli 2015 krijgen de meeste initiatieven waarbij sprake is van stikstofemissies te maken met het PAS. Initiatieven met een stikstofdepositie boven de drempelwaarde van 1 mol/ha/jaar zijn vergunningplichtig. Initiatieven waarbij sprake is van stikstofdepositie onder de drempelwaarde kunnen worden afgedaan met een melding. Voor initiatieven die leiden tot stikstofdepositie kleiner dan 0,05 mol/ha/jaar gaat een vrijstelling gelden.

Onder het PAS komt ook ontwikkelruimte beschikbaar voor activiteiten en projecten die stikstofdepositie veroorzaken. Op zowel nationaal als lokaal niveau worden maatregelen genomen om de depositie af te laten nemen. Daarnaast worden ecologische herstelmaatregelen in de natuurgebieden genomen.

Cruciale rol provincies

De 12 provincies hebben een cruciale rol bij de uitvoering van het PAS. Zij krijgen na 1 juli immers de aanvragen binnen voor projecten die leiden tot een toename van de uitstoot van stikstofoxiden of ammoniak. Daarnaast gaan de provincies er samen met gebiedspartners als natuurterreinbeherende organisaties, waterschappen en gemeenten voor zorgen dat in en rond de Natura 2000-gebieden herstelmaatregelen worden uitgevoerd. Ook de maatregelen die moeten leiden tot een reductie van de ammoniakuitstoot worden door de provincies gecoördineerd.

Rol van Tauw

Tauw is nauw betrokken bij de ontwikkeling van het PAS en de bijbehorende instrumenten & hulpmiddelen, zoals het programma Aerius. Daardoor hebben we veel expertise in huis op het gebied van het PAS, de onderliggende rapportages en het bijbehorende rekeninstrumentarium.

Ver voor de inwerkingtreding van het PAS op 1 juli 2015 kwam bij Tauw al vrij snel het signaal binnen dat verscheidene provincies en instanties de vergunningsaanvragen met de huidige capaciteit wellicht niet meer aan zouden kunnen. Inmiddels heeft Tauw vanuit de PAS vergunningverleners-poule verschillende deskundigen gedetacheerd om hen hierbij te ondersteunen.

Heeft u behoefte aan extra capaciteit op het gebied van PAS en vergunningverlening? Neem dan contact op met Jan Busser (jan.busser@tauw.nl of 06-53899312).

Contactpersoon: Jan Busser