Tauw stelt een risico-gestuurd beheerplan water op voor de gemeente Leiden

Voor de gemeente Leiden stelde Tauw onlangs een nieuw beheerplan water op voor de periode 2017-2021. Hierbij koos Tauw een integrale insteek waarbij niet alleen gekeken werd naar het baggeren van de watergangen, maar ook naar de rest van het watersysteem en de omgeving. In het beheerplan werd een advies geïntegreerd om de beleving van het stadwater te vergroten. De gemeente Leiden is zeer tevreden met het eindresultaat.

Baggerprogramma

Bij het opstellen van het baggerprogramma werd gebruik gemaakt van het schaduwmodel. Het schaduwmodel bepaalt op basis van luchtfoto’s de hoeveelheid schaduw die bomen veroorzaken op het water. Hoe meer schaduwen op het water, hoe groter het aantal bomen, hoe meer bladval en hoe groter de baggeraanwas. Met de gegevens uit het schaduwmodel en kentallen voor baggeraanwas, werd vervolgens per watergang de jaarlijkse aanwas van bagger bepaald. Dit varieerde van één tot vijf centimeter per jaar.

In 2017 worden de watergangen conform het baggerprogramma gebaggerd. De watergangen met de meeste baggeraanwas worden het eerst aangepakt. Daarmee wordt voorkomen dat er teveel bagger in een watergang ontstaat. Naar verwachting resulteert dit in minder klachten vanuit de omgeving, een betere waterkwaliteit en een betere beleving van het stadswater.

Bladvissen

Vanaf 2015 wordt er in de meest schaduwrijke watergangen binnen de gemeente drijvend blad en blad op de waterbodem verwijderd (bladvissen). De verwachting is dat door gericht blad te vissen de baggeraanwas teruggebracht kan worden. Hierdoor hoeft de gemeente minder vaak te baggeren. Dit levert een kostenbesparing op.

Advies vergroten beleving stadswater

In het beheerplan is, in lijn met de nieuwe ‘Visie openbare ruimte’ van de gemeente Leiden, een advies opgenomen om de positieve beleving van stadswater te vergroten. De beleving van stadswater wordt door een aantal zaken beïnvloed. Een negatieve beleving ontstaat bijvoorbeeld door stank, onveiligheid, overmatig drijfvuil en krooslagen. Bij een positieve beleving van stadswater spelen natuurbeleving, cultuurbeleving en gebruiksbeleving een rol. De aanwezige vogels, de grachthistorie en activiteiten in en rondom het water zoals vissen en varen bijvoorbeeld. Tauw deed onderzoek en formuleerde aandachtspunten en concrete maatregelen voor het waterbeheer. De participatie van burgers bij het beheer van waterlopen en oevers is een voorbeeld uit het advies.

Meer informatie
Neem contact op met Daan Cornelisse, projectleider of Jeroen de Jong, adviseur natte inrichting.

Contactpersonen: Daan Cornelisse en Jeroen de Jong