Tauw stelt Waterplan Landsmeer op

De gemeente Landsmeer en hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier werken samen aan een waterplan om een gezamenlijke visie te ontwikkelen voor het watersysteem in het gebied voor de komende 20 jaar. Tauw heeft de gemeente en het hoogheemraadschap ondersteund bij het opstellen van de startnotitie en heeft hiermee ook de opdracht voor het opstellen van het waterplan binnengesleept.

Samen werken aan water

Om nu en in de toekomst grote hoeveelheden water te kunnen verwerken tijdens natte perioden en te voorzien in voldoende schoon, zoet water tijdens extreme droogtes, zullen overheden moeten gaan samenwerken. Ook stellen we steeds zwaardere eisen aan de kwaliteit van het water. We willen in en om water recreëren en genieten van de natuur, ook in stedelijk gebied. Daarom stellen gemeenten samen met de waterschappen waterplannen.op. Zo komen ze tot een zo goed mogelijk beheer en onderhoud van het water tegen maatschappelijk acceptabele kosten.

Waterplan Landsmeer

Water speelt een belangrijke rol in de gemeente Landsmeer. Landsmeer heeft zich door de eeuwen heen ontwikkeld langs het meer De Breek, een zettingsgevoelig gebied waar periodiek sprake is van grondwateroverlast. Water speelt nog steeds een belangrijke rol in stedelijk gebied.
In het waterplan worden maatregelen opgenomen over onderwerpen als de waterkwaliteit en -kwantiteit, riolering en waterketen, grondwater, het veenweidegebied, klimaatontwikkelingen, oevers en het onderhoud van stedelijk water. Daarbij zijn waterrecreatie, duurzaamheid en samenwerking belangrijke uitgangspunten. Door zowel samenhang (inhoudelijke dimensie) als de samenwerking (procesmatige dimensie) te versterken, kunnen ambities op het gebied van integraal waterbeheer en de kwaliteit van de leefomgeving worden vergroot.

Tauw begeleidt het proces en levert inhoudelijke expertise op deze onderwerpen.

Meer informatie: zie ook persbericht Samenwerking beheer stedelijk water op de website van hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Contactpersoon: Annemarie Wolters