TAUW update wet- en regelgeving, april 2021

Overzicht van de ontwikkelingen in de wet- en regelgeving op het gebied van Milieu en Arbo in de periode april 2021, onderverdeeld in de thema's Afval, Luchtkwaliteit, Geluid, Bodem & Bodemkwaliteit, Energie, Natuur, Veiligheid en overige regelgeving.

04 mei 2021

Arbo

Adviesgrenswaarde voor meelstof 

De subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek (GSW) van de Sociaal-Economische Raad (SER) heeft als taak om namens de Commissie Arbeidsomstandigheden het kabinet en het parlement te adviseren. De adviezen hebben betrekking op grenswaarden voor kankerverwekkende en mutagene stoffen zonder drempelwaarde en inhaleerbare allergene stoffen, waarvoor geen veilige drempelwaarde kan worden vastgesteld.

In het kader van de problematiek rondom allergenen die afkomstig zijn van sojabonen adviseert de subcommissie GSW om voor meelstof een grenswaarde van 4 milligram inhaaleerbaar meelstof per m3 lucht als gemiddelde concentratie in de lucht over een werkdag van 8 uur (4 mg/m3 TGG-8uur).

Sojameel ontstaat na het pellen en fijnmalen van sojabonen. Daarin zitten allergenen. Blootstelling aan deze allergenen door inademing van sojameelstof kan uiteindelijk leiden tot chronische allergische luchtwegklachten, rhinitis en beroepsastma.

Luchtwegaandoeningen die ontstaan door het inademen van sojameelstof leiden relatief vaak tot uitval. Omscholing is dan noodzakelijk. Dit is met name een risico voor werknemers in (banket)bakkerijen en sojameel producerende of verwerkende bedrijven. Vooral bij bulkverwerking van sojabonen worden zeer hoge blootstellingniveaus aangetroffen.

 

Stoffen

Persistente organische verontreinigende stoffen (POP’s)

Persistente organische verontreinigende stoffen (POP’s) zijn organische stoffen die lang in het milieu aanwezig blijven, zich ophopen in levende organismen en een risico vormen voor onze gezondheid en het milieu. Deze stoffen kunnen door de lucht, door het water of door migrerende soorten over internationale grenzen heen worden vervoerd en regio’s bereiken waar zij nooit zijn geproduceerd of gebruikt. Omdat geen enkele regio de risico’s van deze stoffen alleen kan beheren, is internationaal risicobeheer noodzakelijk. In de EU worden POP’s gereguleerd door de Verordening (EU) 2019/1021.

Op basis van de beschikbare wetenschappelijke informatie en de onderzoeksverslagen en rekening houdend met de selectiecriteria van bijlage D bij het Verdrag vertoont chloorpyrifos (CAS-nr. 2921-88-2, EC-nr. 220-864-4) kenmerken van een persistente organische verontreinigende stof. Hoewel chloorpyrifos in de EU is uitgefaseerd, blijkt dat het buiten de EU nog steeds als pesticide wordt gebruikt en zich daar in het milieu verspreidt. Omdat chloorpyrifos zich over grote afstanden in het milieu kan verspreiden, volstaan de nationaal of op het niveau van de EU genomen maatregelen niet om een hoge mate van bescherming van het milieu en de gezondheid van de mens te waarborgen. Om die reden dient de EU een voorstel in om chloorpyrifos op te nemen in Bijlage A van het Verdrag van Stockholm inzake POP’s.