TAUW update wet- en regelgeving, mei 2021

Overzicht van de ontwikkelingen in de wet- en regelgeving op het gebied van Milieu en Arbo in de periode mei 2021, onderverdeeld in de thema's Afval, Luchtkwaliteit, Geluid, Bodem & Bodemkwaliteit, Energie, Natuur, Veiligheid en overige regelgeving.

01 juni 2021

Stoffen

Elektrische en elektronische ontstekingen voor specifieke toepassingen die lood en chroom VI bevatten 

Richtlijn 2011/65/EU over de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur wordt binnenkort gewijzigd. De Richtlijn stelt een beperking in van zes verschillende stoffen die in bepaalde elektrische en elektronische apparatuur aanwezig mag zijn. Het gaat hierbij om de volgende stoffen: lood, kwik, cadmium, chroom VI, polybroombifenylen en polybroomdifenylethers.

Bijlage III van de Richtlijn bevat een overzicht van vrijstellingen van bepaalde specifieke toepassingen die de hiervoor genoemde stoffen bevatten. Deze bijlage gaat op termijn wijzigen en lidstaten hiervoor een invulling aan gaan geven om de volgende twee redenen:

  • Elektrische en elektronische ontstekingen (EEO’s) zijn een onderdeel van elektrische en elektronische detonatoren die voornamelijk worden gebruikt voor de winning van delfstoffen (bv. bouwstenen, ertsen en edele metalen) en voor bouw- en sloopactiviteiten (bv. tunnelbouw, slopen van schoorstenen en gebouwen). EEO’s worden ook gebruikt in onderdelen van geïntegreerde reddingssystemen die worden ingezet om bijvoorbeeld de gevolgen van overstromingen te beheersen of om sneeuwkappen, ijsbulten of omgevallen bomen te verwijderen. Loodverbindingen en verbindingen van chroom VI bevinden zich in essentiële onderdelen van de EEO, zoals in elektrische ontstekingskoppen, primaire explosieve ladingen en pyrotechnische ladingen met vertraagde werking
  • Momenteel zijn er geen alternatieven voor looddiazide, loodstyfnaat, looddipicramaat, loodoranje (loodtetraoxide) en looddioxide in EEO’s en bariumchromaat in pyrotechnische ladingen met een lange vertragingstijd van in de handel beschikbare EEO’s die aan alle essentiële eisen voldoen om de veilige werking van de EEO te waarborgen 

Lidstaten moeten uiterlijk op 31 oktober 2021 de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vaststellen en bekendmaken om aan deze Richtlijn te voldoen. Dit betekent dat u mogelijk vanaf deze datum moet voldoen aan de bestuursrechtelijke bepalingen.

 

Inwerkingtreding Omgevingswet wordt opgeschoven

De inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt met een half jaar opgeschoven naar 1 juli 2022. Dit geeft het Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties meer ruimte om de implementatie van de wet op een zorgvuldige en verantwoorde wijze af te ronden.