Tauw voert onderzoek uit naar voedselresten in afvalwaterketen

Het toepassen van voedselrestenvermalers in huishoudens voor de afvoer van voedselresten lijkt een interessante optie voor de toekomstige afvalwater- en afvalketen. Tauw is betrokken bij het onderzoek naar voedselrestenvermalers.

Door toepassing van voedselrestenvermalers zullen voedselresten niet meer met de groene of grijze container worden afgevoerd, maar via de riolering naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi).

Doelmatig en duurzaam

Vanwege het innovatieve karakter van het idee zijn er veel vragen die beantwoord moeten worden. Het onderzoek moet aantonen of het introduceren van voedselresten in de afvalwaterketen maatschappelijk gezien tot een meer doelmatige en duurzame inzameling, transport en verwerking van huishoudelijk afval(water) leidt in relatie tot de bestaande afvalroutes via de groene en grijze container.

Hiervoor zullen twee inzetmethoden worden vergeleken, die worden afgezet tegen de huidige situatie. Het gaat om toepassing van voedselrestenvermalers op het conventionele vrijverval riool en om toepassing van voedselrestenvermalers in combinatie met een vacuümtoiletsysteem (nieuwe sanitatie-variant) Vooralsnog is de toepassing van voedselrestenvermalers in Nederland verboden.

Betrokkenen

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (Stowa), stichting Rioned en RVO (voorheen AgentschapNL). Naast deze partijen zijn meerdere waterschappen, gemeenten, afvalinzamelaars, afvalverwerkers en (branche)verenigingen betrokken.

Naar verwachting zullen de resultaten van het onderzoek begin volgend jaar bekend zijn.

Meer informatie over dit project is te vinden op de website van Stowa.

Contactpersoon: Paul Telkamp