Tauw voert succesvolle proeven uit met doorlatende verhardingen

Bij veel regenval willen we het rioolstelsel en het oppervlaktewater zo veel mogelijk ontlasten. Dat kan door de afvoer van neerslag te bergen en te vertragen. Tauw heeft onlangs in samenwerking met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de gemeenten Delft, Utrecht en Alkmaar full scale testen uitgevoerd op waterpasserende en waterbergende verhardingen.

In grote steden in het westen van het land valt het niet mee om neerslag af te voeren. Via de dichte verharding stroomt het water daar namelijk snel naar de riolering en het oppervlaktewater. Daarbij is infiltreren in de bodem door de kleiige grondslag niet goed mogelijk.

Full scale test

In diverse gemeenten worden proeven uitgevoerd door slechts de infiltratiecapaciteit van enkele stenen en voegen te meten. Tauw heeft daarom voorgesteld hele straten onder water te zetten om een representatief beeld te krijgen van de infiltratiecapaciteit van verharding na meerdere jaren. Zo heeft een full scale test in Delft aangetoond dat een doorlatende verharding hier oplossing voor wateroverlast kan bieden.
Het systeem in Delft is aangelegd als waterberging en watervertraging om piekafvoeren te voorkomen. Het bestaat uit een afgesloten bak (geen uitwisseling met grondwater) en een geknepen afvoer naar oppervlaktewater.

Om de doorlatendheid te meten werd in korte tijd een tankwagen met 14 m3 water geleegd op een afgebakend deel van de waterpasserende verharding. Naast onderzoek naar de doorlatendheid van de toplaag is de proef uitgebreid met toevoeging van strooizout, meting van de waterstand en zoutgehalte in de waterberging en bij de uitstroom.

Positief resultaat

De eerste resultaten laten zien dat de verharding een hoge doorlatendheid heeft. Een bui met extreme neerslag (T=250, een bui die statistisch eens per 250 jaar voorkomt) werd binnen 40 minuten afgevoerd. Aandachtspunt blijft onderhoud aan de weg. De resultaten worden nog in detail uitgewerkt.

Een impressie van de full scale test is te zien in een filmpje op YouTube.

Contact persoon: Floris Boogaard