Tauw wint Europese aanbesteding RIVM voor Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid

Tauw heeft via een Europese aanbesteding een opdracht van RIVM verworven voor de uitvoering van grondwaterbemonstering en veldmetingen voor het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM). De opdracht is ons gegund op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving, waarbij kwaliteit een belangrijke rol heeft gespeeld.

Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid

Het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid is opgezet naar aanleiding van de Nota Evaluatie Mestbeleid eerste fase uit 1991. Het meetnet heeft als doel de (langjarige) effecten van het mestbeleid op de landbouwbedrijfsvoering en de waterkwaliteit op landbouwbedrijven in beeld te brengen. Het meetnet is ontwikkeld/wordt beheerd door het RIVM en het LEI Wageningen UR.

Kenmerkend voor het netwerk is dat het een trendmeetnet betreft met een landelijke dekking over Nederland. De bemonsteringsmethode is vastgelegd in werkinstructies die garanderen dat de metingen in de loop der jaren op dezelfde wijze uitgevoerd worden.

Rol van Tauw

De opdracht van Tauw bestaat uit het nemen van grondwatermonsters op maximaal 70 locaties in de zandregio en 50 locaties in de veenregio. Daarnaast worden op de locaties pH-, EC- en zuurstof- en nitraatmetingen in het veld uitgevoerd. Vanwege veiligheidsaspecten, bijvoorbeeld het risico op het overbrengen van plant- en dierziekten, worden de werkzaamheden in nauw overleg met de agrariërs uitgevoerd.

De opdracht is in eerste instantie verleend voor 1 periode; het contract kan maximaal 3x verlengd worden.

Tauw heeft in de periode van oktober 2010 tot en met oktober 2014 jaarlijks metingen op zand- en kleilocaties voor RIVM uitgevoerd.

Contactpersoon: Ad Oolbekkink