Toetsing droge waterkeringen voor waterschap Rivierenland

Waterschap Rivierenland wil, in het kader van een meerlaags veiligheidsplan, weten of de Meidijk en Slaperdijk Kestere-Lienden in geval van overstroming een kerende functie kan vervullen. Daarom gaat Tauw de komende maanden de veiligheid van circa 12 kilometer zogenaamde droge keringen toetsen.

De Meidijk en Slaperdijk Kesteren-Lienden hebben onder dagelijkse omstandigheden geen kerende functie. Bij een dijkdoorbraak van dijken langs de Waal zijn deze keringen echter wel van invloed op het overstromingsbeeld in de Betuwe en Bommelerwaard. Daarbij is het van belang dat deze dijken voldoende sterkte hebben om instromend water te kunnen keren en zo de gevolgen van een overstroming in het achterland kunnen beperken (meerlaagse veiligheid).

Rol van Tauw

Voor waterschap Rivierenland is het van belang om te weten of beide keringen een rol in deze meerlaagse veiligheid kunnen vervullen. Daarmee wil Waterschap Rivierenland bepalen of deze keringen al dan niet in beheer worden gehouden.

Het waterschap heeft Tauw ingeschakeld om de droge keringen te toetsen op de faalmechanismen hoogte, macrostabiliteit en piping.

Contactpersoon: Nander van der Plicht