TRIMS helpt gebiedsbeheerders bij risicogestuurd beheer en onderhoud

 

Gebiedsbeheerders zijn verantwoordelijk voor het begroten en plannen van het beheer en onderhoud van hun areaal. Een complex en tijdrovend proces, vooral omdat er vaak geen duidelijk beeld is van de huidige staat van het areaal. Het informatiemanagementsysteem TRIMS ondersteunt beheerders bij het opstellen van risicogestuurde beheer- en onderhoudsplannen.

 

Door bezuinigingen staan de budgetten voor beheer en onderhoud onder druk. Het is aan de beheerder om deze budgetten zo goed mogelijk te besteden. Inzicht in de huidige staat van het areaal is daarbij van cruciaal belang. Welke objecten maken deel uit van het areaal? In welke staat verkeren ze? Waar liggen de risico’s? Wanneer is welk onderhoud noodzakelijk? Beheerders beschikken over veel data maar deze is doorgaans niet goed georganiseerd en gestructureerd.

Wat is TRIMS?

TRIMS (Tauw Risicogestuurd Informatie Management Systeem) is ontwikkeld op het Relatics platform (webbased) dat alle relevante projectdata – en verbanden tussen deze data - overzichtelijk organiseert en structureert. Door brondocumenten toe te voegen en keuzes inzichtelijk te maken, is alle data herleidbaar en traceerbaar. Een koppeling van de gegevens met de FMECA-methodiek (Failure Mode Effects and Critically Analysis) maakt het mogelijk om de onderhoudswerkzaamheden op basis van een risicoanalyse onderbouwd te prioriteren. Deze gegevens vormen de basis voor het meerjarenonderhoudsprogramma.

Hoe werkt TRIMS?

Per project wordt - in nauw overleg met de opdrachtgever - een digitale omgeving aangemaakt, waarin alle relevante informatie wordt toegevoegd en verrijkt. De opdrachtgever heeft realtime toegang tot deze projectomgeving en kan daardoor de uitvoering van processen live volgen en waar nodig participeren.

TRIMS is te gebruiken als zelfstandig systeem, maar kan vanwege de grote compatibiliteit ook een aanvulling zijn op bestaande systemen. TRIMS is ondersteunend aan het werkproces (van risicogestuurd werken) en kan naar wens van de opdrachtgever flexibel worden ingericht. Daarbij worden de volgende stappen doorlopen:

 • Stap 1: Vaststellen areaal en decompositie
  Er wordt vastgelegd uit welke beheerobjecten het areaal bestaat, uit welke onderdelen de  beheerobjecten zijn opgebouwd en welke functie en eisen zij hebben.
 • Stap 2: Risico-inschatting maken
  De huidige staat van ieder object wordt op basis van beschikbare data beoordeeld. De huidige staat en de functie van een object zijn bepalend voor een eerste risico-inschatting.
 • Stap 3: Expert judgement: vaststellen van de risico’s
  In overleg met de beheerders vindt, op basis van hun kennis en ervaring, een update van de risico-inschatting plaats. Hiermee wordt de data in TRIMS verrijkt. 
 • Stap 4: Toekennen van maatregelen en kosten
  Door de expertkennis te combineren met de risico-inschatting wordt vastgesteld wanneer welk onderhoud plaatsvindt en hoeveel budget hiervoor moet worden vrijgemaakt.

Hoe passen we TRIMS al toe?

TRIMS is inmiddels toegepast in projecten voor diverse waterschappen en Rijkswaterstaat. Hierbij stonden de volgende objecten centraal:

 • Vaargeulen, stortvlakken en ankergebieden in de Noordzee
 • Uiterwaarden
 • Oevers, waaronder ook kerende constructies en oeverbeschoeiingen
 • Geleiderails en verkeersdraagconstructies

Contactpersoon: Mirjam Bakx - Leenheer